Now showing items 1-20 of 120

  Title
  Analiza faktora koji utiču na rast nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine [1]
  Analiza lanca vrednosti turističke destinacije Kopaonik [1]
  Analiza poslovnih performansi bankarskog sektora u zemljama Centralne i Istočne Evrope [1]
  Analiza primene investicionih kriterijuma prilikom odabira projekta i izvora finansiranja od strane kompanija u Srbiji [1]
  Analysis of capital budgeting techniques and investment financing by the Serbian companies [1]
  Arabic XML documents: summarizing, managing, and securing [1]
  Contribution to designing of microwave bandpass filters with capacitive coupled resonators [1]
  Development of algorithms and simulation of transitional process in transformer windings with computer supports [1]
  Energetska efikasnost na objektima u javnom sektoru [1]
  Energy efficiency in public sector buildings [1]
  Hotelski menadžment pristupačnog turizma u Beogradu [1]
  Improvement of quality of service for broadband Internet access provided using electro-distribution powerlines in Republic Serbia [1]
  Improvements of task scheduling and load balancing in cloud environment by swarm intelligence metaheuristics [1]
  Improving key exchange protocols based on sender and receiver electronic identification documents [1]
  Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije [1]
  Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu [1]
  Jedna klasa sistema zaštite u računarskom oblaku zasnovana na homomorfnim šiframa [1]
  Ključni indikatori razvijenosti menadžmenta ljudskih resursa u hotelijerstvu [1]
  Komparativna analiza uticaja sistema za serijalizaciju na energetsku efikasnost klijentskih mobilnih uređaja [1]
  Matematički modeli za višekriterijumske procene u sistemima učenja na daljinu [1]