Now showing items 49-68 of 112

  Title
  Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera [1]
  Validacija procesa čišćenja u proizvodnji dijetetskih suplemenata kao farmaceutsko doziranih preparata [1]
  Valorizacija kulturnih vrednosti Kosova i Metohije u funkciji turističke ponude [1]
  Valorization of Kosovo and Metohija in the function of tourism offer [1]
  Značaj nautičkog turizma za razvoj turizma Crne Gore [1]
  Značaj regulatornog okvira Solventnost II na poslovanje društava za osiguranje u Republici Srbiji [1]
  Анализа Twitter података и могућности примене у едукацији [1]
  Анализа нивоа концентрације у банкарском сектору и у сектору осигурања у земљама Централне и Источне Европе [1]
  Анализа ризика осигурања од губитака вредности робних записа и компензациони фонд [1]
  Аутоматизација система поручивања у функцији смањења недостатака залиха у малопродаји [1]
  Валидност доказа у економско-финансијској форензици [1]
  Географски информациони системи у функцији унапређења промоције туристичких прозвода националних паркова Србије [1]
  Дизајнирање у хотелијерству као фактор диференцирања хотелског производа [1]
  Евалуација новог приступа у заштити VOIP комуникација [1]
  Економски развој и енергетска ефикасност: моделовање односа и мета-анализа [1]
  Енергетски ефикасно решење платформе за мобилно учење у Cloud computing окружењу [1]
  Етички аспекти интегрисаних маркетиншких комуникација [1]
  Запошљавање у националним стратегијама одрживог развоја [1]
  Карактеристике укрштених дипола са коњуговано-комплексним импендансама и њихова примена [1]
  Квантификација ризика у ланцима снабдевања [1]