Now showing items 10-29 of 105

  Title
  Improvement of quality of service for broadband Internet access provided using electro-distribution powerlines in Republic Serbia [1]
  Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije [1]
  Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu [1]
  Jedna klasa sistema zaštite u računarskom oblaku zasnovana na homomorfnim šiframa [1]
  Ključni indikatori razvijenosti menadžmenta ljudskih resursa u hotelijerstvu [1]
  Komparativna analiza uticaja sistema za serijalizaciju na energetsku efikasnost klijentskih mobilnih uređaja [1]
  Matematički modeli za višekriterijumske procene u sistemima učenja na daljinu [1]
  Model interoperability of information systems based on Open source software in education [1]
  Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na Open Source softveru u obrazovanju [1]
  Model multidisciplinarnog pristupa u korišćenju obnovljivih izvora energije [1]
  Numerical and experimental analysis of aperature arrays impact on the shielding effectiveness of metal enclosures in microwave frequency range [1]
  Numerička i eksperimentalna analiza uticaja grupe otvora na karakteristike oklapanja metalnih kućišta u mikrotalasnom frekvencijskom opsegu [1]
  One class of protection system in Cloud based on homomorphic cyper system [1]
  Predicting retail banking consumer behaviour through statistics [1]
  Prevencija računovodstvenih manipulacija u finansijskim izvještajima preduzeća u BiH [1]
  Prilog projektovanju mikrotalasnih filtara propusnika opsega sa kapacitivno spregnutim rezonatorima [1]
  Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje [1]
  Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa [1]
  Public finance reform and the roll of official development assistance and international organizations – example of the Republic of Serbia [1]
  Razvoj i primena metodologije za procenu i smanjenje rizika pri korišćenju radio opreme [1]