Now showing items 89-106 of 106

  Title
  Анализа пореског оптерећења и других отежавајућих фактора за развој предузетништва у Србији [1]
  Анализа проблема сиромаштва у Републици Србији – узроци, последице и могућности отклањања [1]
  Болоњски процес и утицај на менаџмент и контролу квалитета у високом образовању [1]
  Економска слобода као показатељ привредног раста европских земаља [1]
  Културолошке разлике у мотивима коришћења друштвених мрежа [1]
  Менаџмент у стечајном поступку привредних друштава у Србији [1]
  Међународни стандарди финансијског извештавања на бази поштене вредности и корпоративно управљање у Србији [1]
  Међународно пословање са аспекта упоредивости финансијског извештавања [1]
  Модел одрживог управљања електричним и електронским отпадом у Србији [1]
  Мултипликација успеха у међународном пословању преко унапређења пословног процеса [1]
  Одрживост производних и здравствених резултата млечних крава у периоду лактације у оквиру фарм менаџмента [1]
  Предузетништво младих на тржишту рада у Србији [1]
  Примена концепта вредности при ризику на тржиштима у настајању у контексту базелских стандарда [1]
  Ревитализација пољопривреде Подунавског округа применом предузетничког модела органске производње [1]
  Системски приступ менаџменту иновација у сектору малих и средњих предузећа у Србији [1]
  Традиционални и савремени канали продаје у осигурању [1]
  Улога и значај феномена Big Data са аспекта маркетиншких истраживања [1]
  Утицај релевантних фактора на производњу,прераду и промет органског воћа [1]