Now showing items 81-100 of 106

  Title
  Uloga i značaj fenomena Big Data sa aspekta marketinških istraživanja [1]
  Uloga i značaj instrumenata marketing miksa u poslovanju izvoznih preduzeća [1]
  Upravljanje ljudskim resursima i etika zaposlenih u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga [1]
  Uticaj instrumenata marketing miksa na imidž visokoškolske ustanove i satisfakciju studenata [1]
  Uticaj relevantnih faktora na proizvodnju,preradu i promet organskog voća [1]
  Uticaj spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskog sektora Srbije sa Evropskom unijom kao indikator razvoja [1]
  Virtual water as ecological resource in agricultural and industrial production in the Republic of Serbia [1]
  Virtuelna voda kao ekološki resurs u poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji u Republici Srbiji [1]
  Анализа пореског оптерећења и других отежавајућих фактора за развој предузетништва у Србији [1]
  Анализа проблема сиромаштва у Републици Србији – узроци, последице и могућности отклањања [1]
  Болоњски процес и утицај на менаџмент и контролу квалитета у високом образовању [1]
  Економска слобода као показатељ привредног раста европских земаља [1]
  Културолошке разлике у мотивима коришћења друштвених мрежа [1]
  Менаџмент у стечајном поступку привредних друштава у Србији [1]
  Међународни стандарди финансијског извештавања на бази поштене вредности и корпоративно управљање у Србији [1]
  Међународно пословање са аспекта упоредивости финансијског извештавања [1]
  Модел одрживог управљања електричним и електронским отпадом у Србији [1]
  Мултипликација успеха у међународном пословању преко унапређења пословног процеса [1]
  Одрживост производних и здравствених резултата млечних крава у периоду лактације у оквиру фарм менаџмента [1]
  Предузетништво младих на тржишту рада у Србији [1]