Show simple item record

Improving quality of health care business systems

dc.contributor.advisorFilipović, Jovan
dc.contributor.otherRadović, Milić
dc.contributor.otherTasić, Ljiljana
dc.contributor.otherMijatović, Ivana
dc.contributor.otherŠantrić-Milićević, Milena
dc.creatorŽivaljević, Aleksandra A.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:46:58Z
dc.date.available2016-01-05T12:46:58Z
dc.date.issued2012-07-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=171
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5405/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515153306
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3036
dc.descriptionБројне студије спроведене у протеклих двадесет година су показале да упркос примени различитих модела за обезбеђење, управљање или менаџмент квалитетом у организацијама здравствене заштите и даље постоје неусаглашености и грешке, што онемогућава постизање потребног нивоа квалитета ових организација и услуга које оне пружају. Пројектовани и примењени модели за менаџмент квалитетом, управљање квалитетом или обезбеђење квалитета се разликују међу собом, иако су често засновани на истим смерницама, односно стандардима, прописима или концептима, стога они у примени и дају различите резултате. Узроци разлика у структури модела за обезбеђење, управљање или менаџмент квалитетом, као и разликa у резултатима примене ових модела, могу се наћи у процесу превођења смерница у конкретан имплементиран модел за обезбеђење, управљање или менаџмент квалитетом у организацији здравствене заштите, при чему се у конкретном моделу занемарују процеси организације здравствене заштите који нису клинички процеси, али су и даље одговорни за квалитет организације здравствене заштите и квалитет услуга које она пружа. Информације о квалитету различитих лекара или организација здравствене заштите као и о исходима различитих начина лечења или дијагностиковања које су неопходне пацијентима да би се могли смостално опредељивати за одређену организацију здравствене заштите, одређеног лекара или одређен начин лечења и дијагностиковања су често недоступне, недовољне или нису дате у погодном облику за доношење оптималне одлуке...sr
dc.descriptionNumerous studies conducted in the last twenty years have shown that in spite of quality models implementation, nonconformities and errors in health care organizations are still present, therefore low quality of those organizations and services they produce is still present, too. These implemented quality models differ among themselves, although they are based on the same guideline, i.e. standard, regulation or concept, so results of implemented models differ as well. The cause of diversity in the structure of implemented quality models and diversity in model results could be found in process of translating guideline into the implemented model for quality assurance or improvement in health care organization, while neglecting processes of health care organization that are not clinical processes, but still responsible for quality of health care organizations and services they produce. Information on the quality of various physician or health care organizations, as well as on the outcomes of different methods of treatment or diagnosis that are necessary for the patients’ appropriation for a particular health care organization, physician, or method of treatment and diagnosis are unavailable, insufficient or not in a suitable form for making the right decision. There is few information available to patients on the quality or outcome of different treatments or different providers or specialists. Health care quality reports are designed primarily to support payers' choice of health plans and quality improvement among plans and providers, not patient awareness and choice. For this reason health care organizations with higher level of quality cannot be awarded with more frequent patients’ appropriation for their services, and patients are not provided with understandable information which would allow them to make a choice based on the factors important to them...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЗдравствени пословни системsr
dc.subjectHealth care Business systemen
dc.subjectквалитетsr
dc.subjectмоделsr
dc.subjectанатомска структураsr
dc.subjectподсистемsr
dc.subjectпроцесsr
dc.subjectпараметар квалитетаsr
dc.subjectQualityen
dc.subjectModelen
dc.subjectAnatomical structureen
dc.subjectSubsystemen
dc.subjectProcessen
dc.subjectQuality parameteren
dc.titleПодизање нивоа квалитета здравствених пословних системаsr
dc.titleImproving quality of health care business systemsen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractФилиповић, Јован; Мијатовић, Ивана; Тасић, Љиљана; Шантрић-Милићевић, Милена; Радовић, Милић; Живаљевић, Aлександра A.; Podizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih poslovnih sistema;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record