Show simple item record

Function of sign language expression in the development of language in deaf and hard of hearing children

dc.contributor.advisorDimić, Nadažda
dc.contributor.otherĐoković, Sanja
dc.contributor.otherPolovina, Vesna
dc.creatorKovačević, Tamara R.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:44:51Z
dc.date.available2016-01-05T12:44:51Z
dc.date.issued2013-12-21
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=994
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7617/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44293903
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2994
dc.descriptionЗнаковни језик је природан и примаран језички израз глувих, док је говорни језик њихов секундарни језик. Знаковни језик има своју структуру и вокабулар и може обављати све функције као и било који други природан људски језик. Знаковни језици су се развили у другачијем биолошком медијуму од говорних језика.Упркос евидентним разликама у модалитету,они су структуирани као говорни језици на фонолошком нивоу, морфолошком, лексичком и синтаксичком нивоу. Основни циљ и задаци истраживања, усмерени су на степен усвојености знаковног и говорног језичког израза код глуве и наглуве деце. Испитиван је утицај различитих варијабли, као што су степен оштећења слуха, узраст, пол, успех из матерњег језика на степен усвојености знаковног и говорног језичког израза; извршена је квантитативна и квалитативна анализа речи и испитана употреба знаковног језика у настави. Истраживање је спроведено у школама за глуву и наглуву децу у Србији. Узорак је чинило 102 испитаника (11 испитаника предшколског и 91 испитаник основношколског узраста). У овом истраживању користили смо следеће инструменте: Речнички тест(В.Лукић); Тест за испитивање способности описивања слике(С.Васић); Стимуланс слике – 6 слика; Стимуланс слике Јесен у граду и Јесен у селу; Листа стимуланс речи (5 лексичких области) за децу предшколског узраста: породица, храна и пиће, занимања, кућа, путовања; Листа стимуланс речи (10 лексичких области) за ученике основношколског узраста: породица, време, занимања, кућа, путовања, менталне активности, комуникација, образовање, емоције, религија; Упитник за наставнике (Н.Димић; Т.Ковачевић). Резултати истраживања указују да степен оштећења слуха делимично утиче на знаковни и говорни језички израз код глуве и наглуве деце предшколског узраста, али нема утицаја код деце основношколског узраста. Узраст, утиче на усвојеност знаковног и говорног језичког израза.Успех из матерњег језика делимично утиче на знаковни и говорни израз.Пол нема утицаја на степен усвојености знаковног и говорног језичког израза.Глува и наглува деца не користе са подједнаком успешношћу све врсте речи. У настави знаковни језик сe користи у комбинацији са говорним језиком. Добијени резултати указују на важност функције знаковног језичког израза у развоју језика глуве и наглуве деце. Глува и наглува деца имају развијенији знаковни језички израз у односу на говорни. За уредан когнитивни, емоционални и социјални развој глуве деце неопходно је рано усвајање знаковног језика. Уочене су извесне специфичности у знаковном и говорном изражавању глуве и наглуве деце. Глува и наглува деца су показала слабо разумевање појмова, тешкоће у разумевању прочитаног и познавању значења речи. Речник глуве и наглуве деце је квантитативно смањен. Глува и наглува деца не познају и не разумеју, право и основно значење великог броја речи. Знати један језик, значи имати богат лексички фонд и умети га користити у комуникацији.sr
dc.descriptionSign language is a natural and primary linguistic expression of the deaf, while the spoken language is their secondary language. Sign language has its own structure and vocabulary, and it can perform all the functions just like any other natural human language. Sign languages have evolved in different biological media from that of vocal languages. In spite of evident differences in modality, they are structured like spoken languages at the phonological, morphological, lexical and syntactic levels. The main aims and objectives of this research are directed at the level of acquisition of sign and spoken language expression in hard of hearing and deaf children. The effect of different variables (such as the degree of hearing loss, age, sex, school success in their native language) on the level of acquisition of sign and spoken language expression was examined; quantitative and qualitative analysis of words was performed and the use of sign language in the classroom was examined. The survey was conducted in schools for the deaf and hard of hearing children in Serbia. There were 102 subjects in the sample group (11 subjects were of pre-school age and 91 were of elementary school age). In this study, we used the following instruments: Vocabulary test (V.Lukić); test for examining the ability to describe images (S.Vasić); stimulus images - 6 images; stimulus paintings "Autumn in the village" and "Autumn in the town"; a list of stimulus words (five lexical fields) for pre-school children: family, food and drink, professions, home, travels; a list of stimulus words (ten lexical fields) for primary school pupils: family, weather, professions, home, travel, mental activities, communication, education, emotions , religion; Questionnaire for Teachers (N.Dimić; T.Kovačević). The results of this research indicate that the degree of hearing loss partially affects the sign and spoken language expression in deaf and hard of hearing children of pre-school age, but it has no influence on children of primary school age. Age influences the acquisition of sign and spoken language expression. School success in mother tongue affects the sign and spoken language expression partially. The sex of the child has no effect on the level of acquisition of sign and spoken language expression.Hard of hearing and deaf children do not use all kinds of words with equal success rate. In teaching, sign language is used in conjunction with spoken language. The results point to the importance of the function of sign language expression in the language development in deaf and hard of hearing children. Deaf and hard of hearing children have a more developed sign language expression, in comparison with vocal language expression. For normal cognitive, emotional and social development of deaf children it is necessary for them to adopt sign language early. Certain specific characteristics were observed in sign language expression and spoken expression of deaf and hard of hearing children. Deaf and hard of hearing children showed little understanding of concepts,difficulty in reading and understanding the read text and difficulty in knowing the meanings of words. Deaf children's vocabulary is quantitatively reduced. Deaf and hard of hearing children do not know and do not understand the right meaning and the basic meaning of a large number of words. To be able to speak a language means to have a rich lexical vocabulary and to be able to use it in communication.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179055/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectзнаковни и говорни језички изразsr
dc.subjectsign language expression and spoken expressionen
dc.subjectглува и наглува децаsr
dc.subjectпредшколски и основношколски узрастsr
dc.subjectdeaf and hard of hearing childrenen
dc.subjectpre-school and primary school ageen
dc.titleФункција знаковног језичког израза у развоју језика код глуве и наглуве децеsr
dc.titleFunction of sign language expression in the development of language in deaf and hard of hearing childrenen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractДимић, Надажда; Половина, Весна; Ђоковић, Сања; Ковачевић, Тамара Р.; Funkcija znakovnog jezičkog izraza u razvoju jezika kod gluve i nagluve dece;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record