Now showing items 1-11 of 11

  Title
  Accumulation of carbon and nitrogen in the forestlitter, forest soil and forest biomass [1]
  Assessment of the stress factors their impact and effects on forests in order to protect the environment in Serbia [1]
  Comparative analysis of selected drivers of waste management on the basis of indicators in municipalities in Serbia [1]
  Radon migration from building materials and development of software for modelling and mapping [1]
  Savremene metode praćenja radionuklida i ostalih pokazatelja stanja životne sredine u cilju optimalnog upravljanja zaštićenim područjuma Pčinjskog okruga [1]
  The research of environmental parameters and analysis of the impact on the quality of yield [1]
  Акумулација угљеника и азота у органској простирци, шумском земљишту и шумској биомаси [1]
  Истраживања параметара животне средине и анализа утицаја на квалитет приноса [1]
  Миграција радона из грађевинских материјала и израда софтвера за моделовање и мапирање [1]
  Процена утицаја фактора стреса и њихових ефеката на шуме са циљем заштите животне средине у Србији [1]
  Упоредна анализа изабраних покретача интегрисаног система управљања отпадом на бази показатеља у општинама у Србији [1]