Now showing items 17-31 of 31

  Title
  Oblikovanje i pozicioniranje objekta primenom numeričke optimizacije u cilju poboljšanja njegovih performansi u kontekstu energetske efikasnosti [1]
  Probabilistic productivity norms for planning under uncertainty [1]
  Probabilistički normativi za planiranje u uslovima neizvesnosti [1]
  Qualitative and quantitative analysis of causes of construction projects failures [1]
  The role of local self-government in economic development of the Republic of Serbia – possibilities and limitations [1]
  Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u Libiji [1]
  Uloga lokalne samouprave u privrednom razvoju republike srbije – mogućnosti i ograničenja [1]
  Unapređenje performansi energetski efikasnog projektovanja eksperimentalnim i simulacionim istraživanjima PCM materijala i ugradnjom fotonaponskih sistema u omotače građevinskih objekata [1]
  Urban planning of Belgrade waterfronts with mythology as a driver of creative economy [1]
  Vibrations of Lightweight Steel Floors in Prefabricated Buildings and Effects of Non- Structural Walls on Their Modal Properties [1]
  Вибрације лаких челичних међуспратних конструкција у префабрикованим објектима и утицај неконструктивних зидова на њихове модалне карактеристике [1]
  Лидерски концепт пословања - функција креирања организације високих перформанси [1]
  Прилог изучавању финансијских извештаја и вредновање економских ефеката и перформанси ентитета на основу функција рачуноводства, контроле и ревизије [1]
  Управљање вредностима, примена локалних знања и Учење избором случајева (Case Based Reasoning) као подршка доношењу одлука на међународним пројектима [1]
  Урбанистичко планирање градских обала у Београду кроз истраживање митологије као покретача креативне економије [1]