Now showing items 1-20 of 23

  Title
  Association between cytoine gene polymorphisms and local immune response with risk factors in the development of periimplantitis [1]
  Ekspresija P-glikoproteina tiroidnog transkripcionog faktora -1 i P63 kao prediktivnih faktora odgovora na polihemioterapiju kod bolesnika sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća [1]
  Fenotipske i genotipske karakerisike izolata bakterije bacillus cereus poreklom iz različitog materijala [1]
  Investigation of the efficacy of various local anesthetics applied by ultrasound-guided perineural infiltration in the neuropathic pain treatment [1]
  Број и вијабилност вагиналних полиморфонуклеара као показатељ ризика за превремени порођај [1]
  Валидност ултразвучно вођене аспирације танком иглом у дијагностици микрометастаза у лимфним чворовима стражарима у оболелих од меланома коже [1]
  Доказивање и молекуларна карактеризација Staphylococcus aureus резистентних на метицилин [1]
  Значај анализе CYP3A5 A6986G, CYP3A4 A392G и ABCB1 C3435T генских полиморфизама за терапијски мониторинг такролимуса и клинички исход код болесника након трансплантације бубрега [1]
  Значај експресије васкуларног ендотелног фактора раста за прогнозу и ток болести код болесника са примарним кутаним меланомом [1]
  Значај фактора ризика за настанак инфекције оперативног места након уградње ендопротезе кука применом метода парцијалне и тоталне артропластике [1]
  Инсулинска резистенција као биомаркер кардиоваскуларног ризика код болесника са реуматоидним артритисом [1]
  Испитивање ефикасности различитих локалних анестетика примењених перинеуралном инфилтрацијом под контролом ултразвука у лечењу неуропатског бола [1]
  Оцена ефеката АБО-инкомпатибилности и перитранспланта-цијских in vivo и ex vivo третмана на прихватање алокалема и појаву компликација после трансплантације матичних ћелија хематопоезе [1]
  Повезаност варијанти гена за катехол-О-метил-трансферазу са темпоромандибуларним дисфункцијама и постоперативним темпоромандибуларним болом [1]
  Повезаност полиморфизама гена за цитокине и локалног имунског одговора са факторима ризика у настанку периимплантитиса [1]
  Преваленција Borrelia burgdorferi у крпеља врсте Ixodes ricinus и процена ризика трансмисије и инфекције на локалитетима Београда [1]
  Протективно дејство агматина од токсичних ефеката изазваних хлорпромазином код пацова [1]
  Профил и активност цитокина у серуму и перитонеумској течности код деце са акутним апендицитисом [1]
  Процена биолошких својстава тумора на основу патохистолошког типа, in situ експресије и серумских концентрација сурвивина у болесника са меланомом [1]
  Процена значаја сцинтиграфије са 99mTc-ципрофлоксацином сцинтиграфије костију са 99mTc-дифосфонатима у дијагностици инфекције перипротетског ткива након уградње ендопротезе кука и колена [1]