Show simple item record

Connection between organized crime and terrorism as a threat to the security of Bosnia and Herzegovina

dc.contributor.advisorMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherMijalkovski, Milan
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.creatorAmidžić, Goran M.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:20:28Z
dc.date.available2016-01-05T12:20:28Z
dc.date.issued2013-07-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=766
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7074/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512218549
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2793
dc.descriptionОрганизованим криминалом и тероризмом свакодневно се угрожава безбедност људи, безбедност многих држава и међународних региона. Због тога су напори држава и међународне заједнице за искорењивање ових појава оправдани. Наиме, трајном криминалном делатношћу група и организација којим се стиче огроман илегални профит, организовани криминал утиче на безбедност и политички живот у многим државама. Истовремено, идеолошке групе, организације и покрети систематском употребом оружаног насиља застрашују грађане и владе настојећи да остваре одређене политичке циљеве. Најзад, повезивањем носилаца организованог криминала и тероризма, тј. спајањем крупног "прљавог" капитала и екстремистичке идеологије ствара се једна нова претња: с једне стране, екстремисти добијају средства која их чине деструктивнијим и којима могу лакше да остваре своје циљеве; с друге стране, организованим криминалом користе насталу атмосферу панике грађана и влада да развију своје незаконите делатности и избегну правду. Уколико се томе дода и чињеница да се у безбедносној пракси не прави озбиљнија разлика између организованог криминала и тероризма, јасно је откуда конфузија у примени прописа, "преклапања" надлежности субјеката безбедности и непрецизно усмераваних превентивних и репресивних акција сектора безбедности. Стога је потреба за појмовним разлучивањем, али и за утврђивањем корелација и ефеката синергичног деловања организованог криминала и тероризма по безбедност неспорна. Несумњиво да је Босна и Херцеговина, као постконфликтна, потенцијално конфликтна средина и вештачки створена држава два државна ентитета чији субјекти безбедности недовољно сарађују, веома погодна за несметано повезивање организованог криминала и тероризма. Свест о новој безбедносној претњи насталој повезивањем једног од најопаснијих облика имовинског криминала и једног од најдеструктивнијих облика политичког криминала, била је основа за развој бројних теоријских приступа опису и разјашњавању корелације организованог криминала и тероризма. Они варирају од једноставне таксономије заједничких карактеристика и сличних начина извршења до конструисања сложених модела међузависних веза и утицаја ових појава. Указујући на то да веза организованог криминала и тероризма није посебно нова, многи аналитичари су посветили пажњу тачкама њиховог контакта. Евидентна је и спремност на закључивање да је последњих година смањен обим тероризма који је спонзорисан од стране држава, због чега терористичке групе морају да се финансирају путем организованог криминала. Због тога је организовани криминал постао неопходан терористичким групама које немају други извор финансирања. Слични приступи описују се фразом "начини, а не мотиви" и указују на то да су начини бављења овим незаконитим радњама исти или слични, а да се мотиви разилазе (лукративни – идеолошки, што свакако није увек случај јер узајамно дејство огранизованог криминала и тероризма постаје све дубље, а линија раздвајања више није тако јасна. Нису ретки покушаји да се међузависност организованог криминала и тероризма прикаже преко модела и облика испољавања њихове везе. Начелно, везе организованог криминала и тероризма могу да се манифестују у облику: удружења, савеза, сарадње, симбиозе, конвергенције и метаморфозе. Полазна основа теоријских и емпиријских истраживања су општеприхваћена схватања организованог криминала и тероризма као кривичноправних и безбедносних појава. У овом раду интенција је била да се, најпре кроз теоријске моделе, а затим и на основу чињеница из безбедносне стварности, истражи и докаже да повезано деловање организованог криминала и тероризма представља реалну претњу безбедности Босне и Херцеговине. Утврђивање повезаности организованог криминала и тероризма као претњи за безбедност Босне и Херцеговине захтевало је одговарајући истраживачки приступ који, коришћењем адекватних научних метода и инструмената, омогућава спознају ових појава на основу које је могуће доношење закључака и препорука за њихово спречавање и сузбијање. Организовани криминал је сагледан као претња безбедности Босне и Херцеговине са освртом на његово појмовно одређење, класификацију појавних облика и карактеристике. Даље, идентификовани су основни облици испољавања организованог криминала и доведени у везу са непосредним угрожавањем безбедности. Аналогно томе, истражен је и феномен тероризма и истражене су корелације и синергично угрожавање Босне и Херцеговине. Кључно питање операционализације предмета истраживања било је утврђивање повезаности организованог криминала и тероризма и њихових заједничких негативних утицаја на безбедност Босне и Херцеговине. Утврђивање ове повезаности извршено је кроз сагледавање сличности, заједничких циљева и интереса, али и идентификованих облика сарадње организованог криминала и тероризма у Босни и Херцеговини. Такође, идентификовани су облици повезаности кроз поменутих шест облика корелације (удружење, савез, сарадња, симбиоза, конвергенција и метаморфоза организованог криминала и тероризма). На основу тога сагледани су облици и степен укључености терористичких група у криминалне активности (нпр., трговина дрогом, кријумчарење оружја, отмице, корупција, кријумчарење миграната, трговина људима, прање новца и економски криминал, кријумчарење нуклеарног и радиоактивног материјала итд.), као и укљученост организованог криминала у терористичке активности. Тиме је доказана повезаност криминалних организација и терористичких група на националном и међународном нивоу, симбиоза организованог криминала и тероризма у непосредном окружењу као и њихов утицај на безбедност Босне и Херцеговине. Затим, анализирани су стратегијски, институционални и правни оквири супротстављања организованом криминалу и тероризму на међународном и националном нивоу. С обзиром на чињеницу да се организованом криминалу и тероризму није могуће супротставити искључиво применом класичних криминалистичких метода, анализиране су и могућности примене савремених криминалистичко-обавештајних метода које се заснивају на научним и техничким достигнућима. Основни значај овог истраживања је добијање валидних, научно верификованих теоријских и емпиријских сазнања о повезаности организованог криминала и тероризма, који представљају реалну претњу за безбедност Босне и Херцеговине, након чега би било неопходно приступити редефинисању стратегија и предузимању других хитних мера супротстављања поменутим претњама. Поред научног испитивања, у овом истраживању су коришћене и друге истраживачке методе и то: компаративна метода, метода анализе садржаја и статистичка метода, а као технике испитивања коришћене су анкета и интервју. Неопходно је истаћи да је потврђена научна заснованост свих хипотеза и да се резултати теоријског и емпиријског истраживања у потпуности подударају, што указује на то да се организовани криминал и тероризам у Босни и Херцеговини посматра кроз инструменталну, функционалну, симбиотску и субјективну повезаност. Такође, потребно је нагласити да се током истраживања дошло до закључка да је тенденција учвршћивања веза између ове две безбедносне претње узлазног карактера. Резултати истраживања указују и на то да актуелни систем безбедности Босне и Херцеговине не делује афирмативно у контексту сузбијања организованог криминала и тероризма и да главне узроке таквог стања треба тражити у политичкој неуређености, нормативној недоречености, институционалној неефикасности и паушалном акционом деловању. Сходно наведеном, можемо констатовати да је у Босни и Херцеговини потребно што пре предузети адекватне мере у борби против организованог криминала и тероризма, као што су: формулисање јединствених законских дефиниција организованог криминала и тероризма које ће бити усклађене са европским и међународним критеријумима; ревидирање постојећих закона и усвајање нових прописа; унапређивање свих облика сарадње и координације институција и органа надлежних за безбедност на свим нивоима како у Босни и Херцеговини тако и на регионалном и међународном нивоу; ангажовање едукованих и обучених кадрова у свим безбедносним институцијама и органима, јачање криминалистичко - обавештајних капацитета надлежних агенција, правовремено размењивање обавештајних података као и побољшавање и унапређивање техничке способности субјеката безбедности за што успешнију размену података свих врста; развијање безбедносне културе и планова превенције и других мераsr
dc.descriptionOrganized crime and terrorism threaten the security of people, security of states and international regions every day. Therefore, the efforts of states and international community in eradication of these phenomena are justified. Namely, as a constant criminal project of groups and organizations which enables obtaining enormous illegal profit, organized crime influences security and political sustenance of many states. At the same time, ideological groups, organizations and movements intimidate the citizens and authorities systematically using armed violence with the purpose of creating certain political objectives. Finally, by connecting the carriers of organized crime and terrorism, i.e. joining massive ”dirty” capital and extremist ideology a new threat is being created: on the one hand, extremists gain resources that make them more destructive and that enables them to reach their goals easily; on the other hand, organized crime exploits the existing atmosphere and the panic of the citizens and authorities in order to develop their illegal activities and avoid justice. If we also add the fact that in the security practice there is often no significant difference between organized crime and terrorism, it becomes clear the confusion in the application of regulations, overlapping of the competences of the security subjects and imprecisely directed preventive and repressive actions of the security sector. Therefore, the need for distinction, as well as for determining correlation and effects of synergy between organized crime and terrorism on security is indisputable. This particularly refers to Bosnia and Herzegovina where there are all the conditions for unobstructed connection of organized crime and terrorism, for its post-conflict and potentially conflict environment and artificially created state made of two entities whose security subjects do not cooperate sufficiently. The awareness on new security threat created by connection of one of the most dangerous forms of property crime and one of the most destructive forms of political crime was one of the basis for the development of a number of theoretical approaches to description and explanation of correlation between organized crime and terrorism. The latter vary from simple taxonomy of common characteristics and similar manners of realization to construction of complex models of interdependent connections and influences of these phenomena. Pointing out to the fact that the connection between organized crime and terrorism is not particularly new, many analysts have dedicated their attention to the points of their contact. It is evident that the scope of terrorism financed on behalf of states has decreased in the last few years, thus terrorist groups have to finance themselves from organized crime. Therefore, organized crime has become essential to terrorist groups with no other source of financing. Similar approaches are described using a phrase ”methods, not motives”, and point out to the fact that the methods for dealing with these irregularities are similar or the same, and that the motives are different (lucrative – ideological). This is certainly always not the case, since interaction between organized crime and terrorism is becoming deeper, and the line of separation is not that clear anymore. There have been many attempts to display the interdependency between organized crime and terrorism using the models and forms of establishment of their connection. Basically, the connections between organized crime and terrorism are manifested in the form of: association, union, cooperation, symbiosis, convergence and metamorphosis. The basic points for theoretical and empirical research are generally accepted concepts of organized crime and terrorism, as criminal and security phenomena. The intention of this paper was to, first using theoretical models and then based on real security facts, examine and provide evidence that interaction between organized crime and terrorism represents a real threat to the security of Bosnia and Herzegovina. Identification of connection between organized crime and terrorism as threats to the security of Bosnia and Herzegovina demanded appropriate research approach which would enable understanding these phenomena using adequate scientific methods and instruments, which would further make possible bringing conclusions and recommendations for their prevention and suppression. Regarding this, organized crime is considered as a threat to the security of Bosnia and Herzegovina, with an overview of its structure, classification of its forms and characteristics. Furthermore, basic forms of organized crime manifestation have been identified and the latter are associated with direct endangering of security of Bosnia and Herzegovina. Analogously, the phenomenon of terrorism in Bosnia and Herzegovina is also examined. Finally, their correlation and synergic endangering of Bosnia and Herzegovina are also discussed. The key question of operationalization of the research subjects was identification of connection between organized crime and terrorism and their common negative influence on the security of Bosnia and Herzegovina. Identification of this connection has been performed by considering similarities, common objectives and interests, but also using already identified forms of cooperation between organized crime and terrorism in Bosnia and Herzegovina. Additionally, forms of connection have also been identified using abovementioned six forms of correlation (association, union, cooperation, symbiosis, convergence and metamorphosis of organized crime and terrorism). Based on that, forms and level of engagement of terrorist groups in criminal activities (drug trafficking, arms smuggling, kidnapping, corruption, smuggling of migrants, trafficking in human beings, money laundering and economic crime, smuggling of nuclear and radioactive material etc.) have been discussed, as well as involvement of organized crime in terrorist activities. That provided evidence for the connection between criminal organizations and terrorist groups on national and international level, as well as for the symbiosis of organized crime and terrorism in the immediate environment, and its influence on the security of Bosnia and Herzegovina. Thereafter, strategic, institutional and legal frameworks of confronting organized crime and terrorism on international and national level have been analyzed. Considering the fact that it is not possible to confront organized crime and terrorism using only classical criminal methods, the possibilities of using modern crime-intelligence methods based on scientific and technical achievements have been analyzed, too. The main importance of this research is obtaining valid and scientifically verified theoretical and empirical knowledge on the connection between organized crime and terrorism, which poses a true threat to the security of Bosnia and Herzegovina, and after that it would be necessary to start with redefining strategies and undertaking other urgent measures regarding confronting the abovementioned issues. Besides the scientific research, the following research methods have been used in this paper: comparative method, content analysis and statistical method, and the research techniques that were used are questionnaire and interview. It is necessary to emphasize that the scientific foundation of all the hypothesis has been confirmed and that the results of both theoretical and empirical research completely match, which points to the fact that organized crime and terrorism in Bosnia and Herzegovina are considered using instrumental, functional, symbiotic and subjective connection. Also, it is necessary to emphasize that during research it was concluded that the tendency of strengthening the bonds between these two security threats is ascending. Research results showed that the current security system of Bosnia and Herzegovina does not have affirmative effect in terms of suppression of organized crime and terrorism and that the main causes of such condition are to be found in political disorder, normative incompleteness, institutional inefficiency and flat action. According to the abovementioned, it may be concluded that it is necessary to undertake adequate measures in the fight against organized crime and terrorism in Bosnia and Herzegovina, such as: wording of unique legal definitions of organized crime and terrorism that shall be in accordance with European and international criteria; revising current laws and adoption of new regulations; improvement of all forms of cooperation and coordination between institutions and bodies competent for security on all levels, both in Bosnia and Herzegovina and on regional and international level; engagement of educated and trained personnel in all law enforcement institutions and bodies, strengthening of crime-intelligence capacities of the competent agencies, timely exchange of intelligence and improvement and development of technical abilities of the security subjects with the purpose of successful exchange of all kinds of data; development of security culture and prevention plans etc.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectорганизовани криминал, криминална група и организација, тероризам, терористичка организација, повезаност организованог криминала и тероризма, безбедност, безбедносни ризици, претње безбедности, супротстављање организованом криминалу и тероризму, Босна и Херцеговинаsr
dc.subjectorganized crime, criminal group and organization, terrorism, terrorist organization, connection between organized crime and terrorism, security, security risks, security threats, confronting organized crime and terrorism, Bosnia and Herzegovinaen
dc.titleПовезаност организованог криминала и тероризма као претња безбедности Босне и Херцеговинеsr
dc.titleConnection between organized crime and terrorism as a threat to the security of Bosnia and Herzegovinaen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМилашиновић, Радомир; Мијалковски, Милан; Симић, Драган; Aмиджић, Горан М.; Povezanost organizovanog kriminala i terorizma kao pretnja bezbednosti Bosne i Hercegovine;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record