Приказ резултата 1-13 од 13

  Наслов
  Adaptive wind driven optimization and moth swarm algorithm in solving economic emission dispatch problem [1]
  Residential construction of Cacak in the 20th century - constancy and changes in the housing typology [1]
  The optimal choice of project contractors in terms of cost and time [1]
  The synthesis of the vibro-impact system [1]
  Адаптивна оптимизација инспирисана ветром и алгоритам роја ноћних лептира у решавању проблема економичне расподеле снага генератора [1]
  Компаративна анализа сеизмичке отпорности армиранобетонских оквира са и без испуне [1]
  Коришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узорака [1]
  Оптимални избор извођача радова на пројекту са становишта трошкова и времена [1]
  Прилог мерењу напона и струја уз примену матричних трансформација и препознавањесиметричних компоненти [1]
  Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему [1]
  Синтеза виброударних система [1]
  Стамбено градитељство Чачка XX века-сталност и промене у стамбеној типологији [1]
  Техно-економска анализа светлосних извора у инсталацијама јавног осветљења као основ за одређивање оправданости замене натријумових сијалица високог притиска лед изворима [1]