Now showing items 1-20 of 23

  Title
  Adaptive wind driven optimization and moth swarm algorithm in solving economic emission dispatch problem [1]
  Analyzing and modelling of cutting parameters by artificial neural networks during turning process [1]
  Conrtibution to the research of the influence of the chemical composition on the microstructure , wear resistance and application of high-chromium forged steel [1]
  Experimental investigation and thermodynamic calculation of the ternary АG-GE-X (X=BI,IN,GA) systems [1]
  Optimization of sources and the perfectly matched layer absorbing boundary conditions in fdtd method [1]
  Residential construction of Cacak in the 20th century - constancy and changes in the housing typology [1]
  The optimal choice of project contractors in terms of cost and time [1]
  The synthesis of the vibro-impact system [1]
  Time of chemical treatments prediction in agricultural production based on Data mining techniques using wireless communication systems [1]
  Адаптивна оптимизација инспирисана ветром и алгоритам роја ноћних лептира у решавању проблема економичне расподеле снага генератора [1]
  Анализа и моделирање параметара резања код обраде стругањем применом вештачких неуронских мрежа [1]
  Експериментална испитивања и термодинамички прорачун тројних АG-GE-X (X=BI, IN, GA) система [1]
  Компаративна анализа сеизмичке отпорности армиранобетонских оквира са и без испуне [1]
  Коришћење метода истраживања података за одређивање математичког модела кинетике технолошких процеса и препознавање карактеристика узорака [1]
  Оптимални избор извођача радова на пројекту са становишта трошкова и времена [1]
  Оптимизација извора и савршено апсорбујућих слојевитих граничних услова у методи коначних разлика у временском домену [1]
  Предикција времена хемијских третмана у пољопривредној производњи заснована на Data mining техници коришћењем бежичних комуникационих система [1]
  Прилог истраживању утицаја хемијског састава на микроструктуру, отпорност на хабање и могућност примене ковних високохромних челика [1]
  Прилог мерењу напона и струја уз примену матричних трансформација и препознавањесиметричних компоненти [1]
  Развој и примена потенциометријске стрипинг анализе за одређивање садржаја тешких метала у екосистему [1]