Now showing items 1-16 of 16

  Title
  Electrochemical detection and quantification of selected pesticides at boron-doped diamond electrode [1]
  Анализа флоре и фитогеографска припадност планине Рогозна [1]
  Биоиндикација загађености земљишта тешким металима у региону Косовске Митровице [1]
  Биоиндикације деловања аерозагађења на аутохтоне и експониране врсте лишејева evernia prunastri (L.) ach.и usnea hirta (L.) web. in.wig. у региону Врања [1]
  Демографски процеси,прогнозе и пројекције становништва општине Трстеник [1]
  Дистрибуција радона у ваздуху затвореног простора у неким регионима Косова и Метохије [1]
  Електрохемијска детекција и квантификација изабраних пестицида на бором-допованој дијамантској електроди [1]
  Енергетски ефекти промене састава полимерних смеша на бази етилен-пропилен-диен каучука и акрилонитрил-бутадиен каучука [1]
  Ефекат антиоксидантних витамина на активност пероксидазе рена [1]
  Климатске и хидролошке основе мелиорација на Косову и Метохији [1]
  Морфолошко-анатомска грађа листова рода juniperus L. (J.communis L.,J. oxycedrus L. и J. sibirica Burgsdorf.) са различитих надморских висина планине Копаоник [1]
  Нуле решења комплексних диференцијалних једначина [1]
  Примена математичких модела као инструмента информационих технологија за процену залиха резервних делова у авио индустрији [1]
  Проблем центра и фокуса код полиномских динамичких система и бифуркације шеснаестог Хилбертовог проблема са применама [1]
  Серпентинска флора косовског дела Ибарске долине [1]
  Туризам и заштита природе Горњег Полимља [1]