Show simple item record

The possibility of improving the standard of conservation, restoration and valorization of colored glazes on silver leaf inthe baroque polychromy of Serbian orthodox churches

dc.contributor.advisorBulatović, Dragan
dc.contributor.otherStanišić, Goran
dc.creatorKorolija Crkvenjakov, Daniela
dc.date.accessioned2016-01-05T12:15:37Z
dc.date.available2016-01-05T12:15:37Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:50Z
dc.date.issued2012-07-13
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1175
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2708
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8044/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45145871
dc.description.abstractПредмет овог истраживања је полихромна декорација бојеним лазурима на сребру карактеристична за период барока у ентеријеру српских православних цркава. На репрезентативним примерима проучени су корени и појава бојених лазура на сребру, а кроз конзерваторске и физичко-хемијске анализе на узорцима описани материјали и техника израде, како барокних слојева, тако и накнадних преслика. Анализирана је ранија конзерваторска пракса у односу на савремене принципе у заштити и презентацији културног наслеђа. Циљ истраживања је дефинисање смерница и препорука за научни приступ конзервацији и рестаурацији бојених лазура на сребру како би се омогућила потпунија валоризација ентеријера барокног периода у српским православним црквама. Барокна декорација обухваћена овим истраживањем је ретко видљива, због деградације материјала, каснијих преслика и конзерваторско рестаураторских радова, што даје oсиромашену и непотпуну представу барокног ентеријера. Полазећи од чињенице да су бојени лазури на сребру карактеристичан део полихромне декорације барокних ентеријера у српским православним црквама, конзерваторски приступ треба да комбинује анализу површине, карактеризацију материјала, историјски, симболички и технолошки значај бојених слојева као и значај самог предмета у симболичком и уметничком смислу и окружења у коме се налази. У практичној реализацији узимају се у обзир и технолошке могућности раздвајања и презентације слојева и величина декорисаних површина. Сагледавајући комплексну зависност материје уметничког предмета, илузије која се преко ње ствара и историјских вредности ентеријера, конзерваторски приступ заснован на циљаној процедури минимизира опасност да се превиде значајне карактеристике бојених слојева даје аргументе за конзервацију, рестаурацију и/или реконструкцију, чак и у неким случајевима када су подаци о декорацији бојеним лазурима на сребру наизглед изгубљени.sr
dc.description.abstractThe subject of the research is the polychromy with colored glazes on silver leaf, characteristic of the baroque period in the interiors of Serbian orthodox churches. The origins and the appearance of colored glazes on silver leaf are studied by examining representative examples. The materials and the techniques of baroque paint layers, as well as overpaintings, are described through conservation diagnostics and physical and chemical analysis of the samples. The earlier conservation practice is studied in relation to the modern practices in the protection and presentation of cultural heritage. The aim of the research is to define guidelines and recommendations for the scientific approach to the conservation and restoration of colored glazes on silver leaf, so as to enable better valorization of the baroque interiors in Serbian orthodox churches. The baroque decoration covered in this research is rarely visible due to the material deterioration, later overpaintings and conservation treatments, leading to the poor and incomplete presentation of the baroque interiors. Starting from the fact that the colored glazes on silver leaf are a characteristic of the baroque interiors in Serbian orthodox churches, the conservation approach should combine surface analysis, material characterization, historical, symbolical and technological significance of the paint layers, as well as symbolic and artistic importance of the object and its surroundings. In the practical realization, one should also consider technological possibilities of the separation and presentation of the layers, as well as the dimension of the decorated surface. Considering the complex relation between the matter of the artistic object, the illusion achieved using this matter and the historical importance of the interior, the conservation approach based on the targeted procedure minimizes the threat to overlook important characteristics of the paint layers and offers arguments for conservation, restoration and/or reconstruction of the polychrome decoration, even in cases when data on colored glazes seems already lost.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбарокsr
dc.subjectbaroqueen
dc.subjectполихромна декорацијаsr
dc.subjectсрпске православне црквеsr
dc.subjectбојени лазуриsr
dc.subjectконзерваторска испитивањаsr
dc.subjectконзервацијаsr
dc.subjectрестаурацијаsr
dc.subjectреконструкцијаsr
dc.subjectpolychromyen
dc.subjectSerbian orthodox churchesen
dc.subjectcolored glazesen
dc.subjectconservation diagnosticsen
dc.subjectconservationen
dc.subjectrestorationen
dc.subjectreconstructionen
dc.titleМогућност унапређења стандарда конзервације, рестаурације и валоризације бојених лазура на сребру у полихромији барокног периода у српским православним црквамаsr
dc.titleThe possibility of improving the standard of conservation, restoration and valorization of colored glazes on silver leaf inthe baroque polychromy of Serbian orthodox churchesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБулатовић, Драган; Станишић, Горан; Королија Црквењаков, Даниела; Mogućnost unapređenja standarda konzervacije, restauracije i valorizacije bojenih lazura na srebru u polihromiji baroknog perioda u srpskim pravoslavnim crkvama;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16747/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record