Now showing items 56-75 of 107

  Title
  Poetics of play in Serbian literature of the 20th century (Lj. Micić, M. Todorović, S. Bogdanović, M. Pavić) [1]
  Poetika dramskog stvaralaštva Sare Kejn u kontekstu nove britanske drame [1]
  Poetika igre u srpskoj književnosti 20. veka (Lj. Micić, M. Todorović, S. Bogdanović, M. Pavić) [1]
  Poetika snova u srpskoj književnosti XX veka : (na primerima romana Dnevnik o Čarnojeviću M. Crnjanskog, Hazarski rečnik M. Pavića i Opsada crkve Sv. Spasa G. Petrovića) [1]
  Political and Ideological Horizon of the Novels, Essays and Journalistic Articles by Miloš Crnjanski [1]
  Politički diskurs dendizma u Vajldovim komedijama društva [1]
  Politički i ideološki horizont romana, eseja i novinskih članaka Miloša Crnjanskog [1]
  Pridevi i pridevske zamenice sa semantičkog i morfološkog aspekta [1]
  Principi nastanka složenih veznika i njihova funkcionalnostilska distribucija u srpskom jeziku [1]
  Proces zamene jezika i promene izazvane kontaktom srpskog sa nemačkim jezikom u govoru Srba u SR Nemačkoj [1]
  Psiholingvistički aspekt jezičke igre kao metajezičkog konteksta (refleksiva) u analizi srpske i ruske jezičke ličnosti [1]
  Razvoj komunikativnih kompetencija u nastavi poslovnog engleskog jezika u visokom obrazovanju [1]
  Recepcija srpske srednjovekovne pisane književnosti u književnoteorijskoj i književnoistorijskoj misli XX veka [1]
  Relativne rečenice sa foričkim supstantivnim antecedentom u savremenom srpskom jeziku [1]
  Savremena književnost ruskih Nemaca: problem tradicije [1]
  Science-fictional upgrading of James Joyce’s Ulysses in Phillip José Farmer’s (anti)utopian novella “Riders of the Purple Wage” [1]
  Semantics and Pragmatics of Prepositions in Contemporary English Language [1]
  Semantika i pragmatika predloga u savremenom engleskom jeziku [1]
  Serbian native speakers' acquisition of verb patterns in English language [1]
  Sintaksa i semantika određenog i neodređenog pridevskog vida u srpskom jeziku [1]