Now showing items 32-51 of 111

  Title
  Karakteristični grafostilemski postupci u modernoj angloameričkoj i srpskoj književnosti [1]
  Komparativni frazeologizmi za jezički par srpski-nemački [1]
  Komunikativni pristup u savladavanju veštine pisanja na engleskom jeziku kod studenata Anglistike na osnovnim akademskim studijama [1]
  Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990-2010 [1]
  Kontrastive analyse der reziprozität im deutschen und im serbischen [1]
  Language of Turkish Sultans' correspondence to Dubrovnik [1]
  Leksičko-semantička analiza somatizama u frazeologiji savremenog španskog i srpskog jezika: kontrastivni pristup [1]
  Leksika srpskog prizrenskog govora [1]
  Male klauze u engleskom i srpskom jeziku [1]
  Modern Literature of the Russian Germans: the problem of tradition [1]
  Morfologija i semantika prideva na -(lj)iv u srpskom jeziku [1]
  Morphology and Semantics of Adjectives Ending in -(lj)iv in the Serbian L anguage [1]
  Nacija, subjekt, tekst (književnost egzila i postjugoslovenski kulturni prostor) [1]
  Nation, Subject and Text (the Literature of Exile and the Post-Yugoslav Literary and Cultural Landscape) [1]
  Naučnofantastična nadgradnja Uliksa Džejmsa Džojsa u (anti)utopijskoj noveli "Jahači rumene nadnice" Filipa Hozea Farmera [1]
  Nefinitni glagolski komplementi u engleskom i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku [1]
  Non-finite Verbal Complements in the English language and their Translation Equivalents in the Serbian Language [1]
  Normative-stylistic aspects of culture of expression in secondary school students [1]
  Normativno-stilistički aspekti kulture izražavanja srednjoškolaca [1]
  Odbrana kreativnosti: Vilijam Blejk u savremenoj književnoj kritici, pedagogiji i umetnosti [1]