Now showing items 15-34 of 111

  Title
  Fonetsko-fonološka percepcija i produkcija engleskih monoftonga na tercijarnom nivou [1]
  Funkcija adverbijalnih partikula u engleskim fraznim glagolima i njihovi srpski prevodni ekvivalenti [1]
  Glagolski sistem govora Tutina, Novog Pazara i Sjenice - oblici i upotrebe [1]
  Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer and German Literature of the 19th Century [1]
  Hermeneutika Hansa-Georga Gadamera i nemačka književnost 19. veka [1]
  History in George Bernard Shaw’s Dramatic Works: Context, Text, and Metatext [1]
  History, Trauma, and Quest in the Works by Barbusse, Malaparte, Japrisot, and Baricco [1]
  Humani i posthumani identitet junaka u romanima Huana Gojtisola [1]
  Identity Deconstruction of the Postmodern Subject in Paul Auster’s The New York Trilogy and Borislav Pekić’s Anthropological Trilogy [1]
  Identity Structure and Mythological Poetics of Rastko Petrović [1]
  Igra i pouka kao segmenti poetike poezije za decu [1]
  Image – a Genre of Serbian Realistic Prose [1]
  Istorija u dramskom stvaralaštvu Džordža Bernarda Šoa : kontekst, tekst i metatekst [1]
  Istorija, trauma i traganje u delima Barbisa, Malapartea, Žaprizoa i Barika [1]
  Izrada projekata u nastavi engleskog jezika na tercijarnom stepenu obrazovanja [1]
  Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja [1]
  Jezik pisama turskih sultana Dubrovniku [1]
  Karakteristični grafostilemski postupci u modernoj angloameričkoj i srpskoj književnosti [1]
  Komparativni frazeologizmi za jezički par srpski-nemački [1]
  Komunikativni pristup u savladavanju veštine pisanja na engleskom jeziku kod studenata Anglistike na osnovnim akademskim studijama [1]