Now showing items 1-20 of 37

  Title
  Deformaciono ponašanje i karakteristike loma Al-Mg legura u svetlu međuzavisnosti sastav - tehnologija - struktura [1]
  Determinisanje modela tehnologije radio-relejnih uređaja sa aspekta unapređenja tehnoloških programa [1]
  Development and implementation of security module and its influence on quality of e-education [1]
  Digitalni dijalog kao reinženjering u sistemu hibridnog učenja [1]
  Dinamička estimacija stanja nesimetričnih elektrodistributivnih mreža i optimalno podešavanje parametara kalmanovog filtra [1]
  Dinamičko modelovanje i simulacija preventivnih eksploatacionih aktivnosti u analizama pouzdanosti električne opreme [1]
  Electrodynamic processes in the lightning channel taking into account the influence of current reflections [1]
  Elektrodinamički procesi u kanalu pri atmosferskom pražnjenju sa uticajem strujne refleksije [1]
  Elektronsko i softversko rešenje kvadrofonske transmisione ultrazvučne defektoskopije u primeni na direktno laserski sinterovanim materijalima [1]
  Integrisani pristup konstruisanja u funkciji razvoja nove generacije reznih elemenata za bagere kontinualnog dejstva [1]
  Matrični model elektromagnetskih procesa asinhrone mašine u uslovima izraženih naponskih nesimetrija [1]
  Metodološki aspekti optimizacije resursa u mrežnom dijagramu [1]
  Modeliranje znanja za razvoj i primene informaciono-ekspertnog sistema [1]
  Modelling knowledge for development and application of information-expert system [1]
  Modelovanje glavne histerezisne petlje i prelaznih procesa magnećenja feromagnetskih limova [1]
  Mogućnosti dobijanja i karakterizacije prahova Co,Ni i /ili Mo postupkom elektrohemijskog taloženja [1]
  Nelinearna optimizacija planiranja i eksploatacije elektroenergetskih sistema primenom Interior Point algoritama [1]
  Ontology-based information system for diagnosing and monitoring of spinal deformity [1]
  Ontološki baziran informacioni sistem za dijagnostifikovanje i monitoring deformiteta kičmenog stuba [1]
  Poslovna inteligencija u funkciji autorizovanog modela sistema za učenje na daljinu [1]