Show simple item record

Geochemical characteristics of the grot mine flotation tailing (southeast Serbia)

dc.contributor.advisorJović, Vidojko
dc.contributor.otherCvetković, Vladica
dc.contributor.otherSimić, Vladimir
dc.contributor.otherRosić, Aleksandra
dc.contributor.otherNikić, Zoran
dc.creatorĐokić, Božidar
dc.date.accessioned2016-01-05T12:12:36Z
dc.date.available2016-01-05T12:12:36Z
dc.date.available2020-07-03T09:11:35Z
dc.date.issued2012-07-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1725
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2657
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9323/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45433615
dc.description.abstractУ дисертацији су анализиране геохемијске карактеристике флотацијског јаловишта које се налази на највишој надморској висини у Србији. Јаловиште је настало преграђивањем узводно од Селишког потока. Географске, геолошке и геоморфолошке карактеристике области у којима је смештено највећим делом су утицали на његову морфологију и морфометрију. Јаловиште чини велики, јужни и југоисточни плато и велика брана. Делови јаловишта су засебно испитивани, а затим и њихова међусобна интеракција и утицаји на окружење. Прикупљени узорци су испитивани рендгенском дифракционом анализом, скенирајућом електронском микроскопијом, рендгенском флуоресцентном спектрометријом, гранулометријском и хемијском анализом. Рендгенском дифракционом анализом су констатовани минерали силикатне, сулфидне, оксидне и карбонатне класе. Ови минерали су примарно депоновани на круни велике бране, а затим су еолски и гравитационо реседиментовани у друге делове јаловишта. Реседиментација је превасходно зависила од морфологије јаловишта. Скенирајућом електронско-микроскопском анализом је проучавана морфологија, морфометрија и хемијски састав класа минерала и минералних агрегата. Минералне асоцијације су најчешће формиране флотацијском припремом руде. У гранулометријски дефинисаним, полираним и неполираним узорцима су утврђене следеће минералне класе: сулфидна, фосфатна, силикатна, оксидна и карбонатна; и минерални агрегати следећих класа: сулфидна и (силикатна, оксидна, оксидна и карбонатна, оксидна и силикатна, силикатна и оксидна, силикатна и карбонатна), фосфатна и (карбонатна), силикатна и (оксидна), оксидна (силикатна, сулфидна и силикатна, силикатна и карбонатна), карбонатна (оксидна, фосфатна, сулфидна и силикатна, фосфатна и силикатна, оксидна и силикатна)...sr
dc.description.abstractGeochemical characteristics of the Grot flotation tailing are presented in the dissertation. Grot tailing dump has the highest altitude of all tailing dumps in the Republic of Serbia. It was formed in the dammed valley of the Seliski stream. Its morphology and morphometry were influenced mainly by the geographical, geological and geomorphological features of the area of its emplacement. The tailing consists of the large, south and southeast plateaus and the large dam. Parts of the tailing were explored separately and then their interaction and influence on the surroundings were analyzed. Samples were analyzed by the X-ray diffraction analyses, Scanning electron microscopy, X-ray fluorescence spectrometry, granulometric and chemical analyses. Minerals of the silicate, sulphide, oxide and carbonate classes were determined by the X-ray diffraction analyses. All minerals were primarily deposited on the crown of the large dam and then resedimented to the other parts of the tailing by the aeolian and gravitational means. Resedimentation was mostly influenced by the morphology of the tailing. Morphology, morphometry and chemical composition of the mineral classes and aggregates were analyzed by the scanning electron microscopy. Obtained mineral associations were usually formed by crushing, grinding and flotation ore preparation. Mineral classes determined in the granulometrically defined, polished and unpolished samples were: sulphide, phosphate, silicate, oxide and carbonate; mineral aggregates of the following classes were: sulphide and (silicate, oxide, oxide and carbonate, oxide and silicate, silicate and oxide, silicate and carbonate), and phosphate and (carbonate), silicate and (oxide), oxide (silicate, sulphide and silicate, silicate and carbonate), carbonate (oxide, phosphate, sulphide and silicate, phosphate and silicate, oxide and silicate)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфлотацијаsr
dc.subjectflotationen
dc.subjectјаловиштеsr
dc.subjectскенирајућа електронско-микроскопска анализаsr
dc.subjectрендгенска флуоресцентна спектрометријаsr
dc.subjectPb-Zn рудаsr
dc.subjectтешки металиsr
dc.subjectконтаминацијаsr
dc.subjecttailingen
dc.subjectScanning electron microscopyen
dc.subjectX-ray fluorescence spectrometryen
dc.subjectPb-Zn oreen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectcontaminationen
dc.titleГеохемијске карактеристике флотацијског јаловишта рудника Грот (југоисточна Србија)sr
dc.titleGeochemical characteristics of the grot mine flotation tailing (southeast Serbia)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЈовић, Видојко; Никић, Зоран; Цветковић, Владица; Симић, Владимир; Росић, Aлександра; Ђокић, Божидар; Geohemijske karakteristike flotacijskog jalovišta rudnika Grot (jugoistočna Srbija);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15385/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record