Show simple item record

Natural gas distribution and domestic usage efficiency

dc.contributor.advisorTanasković, Toma
dc.contributor.otherBatalović, Veselin
dc.contributor.otherDanilović, Dušan
dc.contributor.otherAdžić, Miroljub
dc.creatorBrkić, Dejan
dc.date.accessioned2016-01-05T12:12:32Z
dc.date.available2016-01-05T12:12:32Z
dc.date.issued2010-03-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1127
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7888/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=36621839
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2654
dc.descriptionПриродни гас ће се у будућности све више користити као енергент за подмиривање грејних потреба становништва у српским градовима. Стога је потребно изнаћи најповољнији начин употребе природног гаса. Природни гас се може користити за подмирење грејних потреба становништва на два дијаметрално супростављена начина, и то директно, тако што би се гас директно уводио у зграде путем дистрибутивног система за снабдевање гасом и затим сагоревао у гасном котлу којим је сваки стан опремљен (гасни дистрибутивни систем), или индиректно, тако што би се градска топлана снабдевала гасом а даље би се из ње насеља напајала топлотном енергијом (даљински топловодни систем). Избор једног од два понуђена система може се направити на основу просторног распореда зграда у насељу, њиховог броја, величине, квалитета изолације, итд. Такође, у овој дисертацији, један нови ефикасан метод за решавање дистрибуције протока кроз цевоводне мреже типа петљи мреже је приказан. Фактор трења при протоку флуида кроз једну цев се такође разматра.sr
dc.descriptionNatural gas in Serbian towns will be the more used in future. So rational way for usage of natural gas should be developed. Natural gas can be used for satisfying population needs for heating, either directly by bringing the gas to the dwellings through the gas distribution system and combusting it in the domestic boiler (gas distribution system), or indirectly by combusting the natural gas in the heating plant and distributing the heat energy to the dwellings through the district heating system (district heating system). The selection of a certain type of heating system is made according to the disposition of buildings in the area, their number, size, insulation quality, etc. Also, in this dissertation, an efficient new method for solution of flow distribution through loop-pipe network is shown. Friction factor for flow through one pipe is also evaluated.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectprirоdni gаs, distribuciја gаsа, grејаnjе, cеvоvоdi, cеvоvоdnе mrеžе, fаktоr trеnjа pri prоtоku fluidа, urbаnizаmsr
dc.subjectnatural gas, gas distribution, heating, pipelines, pipe-networks, flow friction factor, urbanismen
dc.titleЕфикасност дистрибуције и коришћења природног гаса у домаћинствимаsr
dc.titleNatural gas distribution and domestic usage efficiencyen
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractТанасковић, Тома; Даниловић, Душан; Баталовић, Веселин; Aджић, Мирољуб; Бркић, Дејан; Efikasnost distribucije i korišćenja prirodnog gasa u domaćinstvima;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record