Now showing items 1-20 of 523

  Title
  A retrospective, comparative analysis of cost-effectiveness ratio of pharmacotherapy protocols, with or without monoclonal antibodies, among colorectal cancer patients [1]
  Administration of glucagon and epinephrine may improve survival of cardiac arrest induced by ventricular fibrillation - experimental model. [1]
  Analisis of risk factors for criminal behavior in patients with mental disorders [1]
  Analiza antimikrobne aktivnosti ekstrakta belog luka(Allium sativum L.) [1]
  Analiza citohistoloških faktora koji doprinose pojavi nepravilnih krvarenja, bola i febrilnosti kod pacijenatkinja sa miomima uterusa [1]
  Analiza činilaca upravljanja medicinskim otpadom u sistemu zdravstvene zaštite [1]
  Analiza faktora koji doprinose nastanku metaboličkog sindroma kod dugotrajno hospitalizovanih shizofrenih pacijenata na terapiji atipičnim antipsihoticima [1]
  Analiza faktora koji doprinose smrtnom ishodu akutnih trovanja [1]
  Analiza faktora koji utiče na funkcionalni oporavak pacijenata sa povredom kičmene moždine [1]
  Analiza faktora koji utiče na ishod lečenja prevremeno rođene dece sa prolaznim duktus arteriozusom [1]
  Analiza faktora koji utiču na kvalitet života kod bolesnika lečenih od pneumonije posle mehaničke ventilacije [1]
  Analiza faktora koji utiču na mentalno zdravlje pacijenata na hemodijalizi [1]
  Analiza faktora koji utiču na neuspeh lečenja vanbolničke pneumonije kod hospitalizivanih pacijenata [1]
  Analiza faktora koji utiču na nivo vitamina D kod osoba sa mentalnim poremećajima [1]
  Analiza faktora koji utiču na pojavu urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredom kičmene moždine [1]
  Analiza faktora koji utiču na stav medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara prema zaveštanju organa i transplantaciji organa u Srbiji [1]
  Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom [1]
  Analiza faktora povezanih sa neodgovarajućim propisivanjem lekova pacijentima starije životne dobi [1]
  Analiza faktora rizika za kriminogeno ponašanje kod bolesnika sa mentalnim poremećajima [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak čestih egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća koje zahtevaju hospitalizaciju i troškovi lečenja [1]