Приказ резултата 1-20 од 309

  Наслов
  A retrospective, comparative analysis of cost-effectiveness ratio of pharmacotherapy protocols, with or without monoclonal antibodies, among colorectal cancer patients [1]
  Analisis of risk factors for criminal behavior in patients with mental disorders [1]
  Analiza antimikrobne aktivnosti ekstrakta belog luka(Allium sativum L.) [1]
  Analiza citohistoloških faktora koji doprinose pojavi nepravilnih krvarenja, bola i febrilnosti kod pacijenatkinja sa miomima uterusa [1]
  Analiza faktora koji doprinose nastanku metaboličkog sindroma kod dugotrajno hospitalizovanih shizofrenih pacijenata na terapiji atipičnim antipsihoticima [1]
  Analiza faktora koji doprinose smrtnom ishodu akutnih trovanja [1]
  Analiza faktora koji utiče na funkcionalni oporavak pacijenata sa povredom kičmene moždine [1]
  Analiza faktora koji utiče na ishod lečenja prevremeno rođene dece sa prolaznim duktus arteriozusom [1]
  Analiza faktora koji utiču na mentalno zdravlje pacijenata na hemodijalizi [1]
  Analiza faktora koji utiču na stav medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara prema zaveštanju organa i transplantaciji organa u Srbiji [1]
  Analiza faktora povezanih sa neodgovarajućim propisivanjem lekova pacijentima starije životne dobi [1]
  Analiza faktora rizika za kriminogeno ponašanje kod bolesnika sa mentalnim poremećajima [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak metaboličkog sindroma kod dece i adolescenata [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak okluzije grafta kod femoropoplitealnog bajpasa [1]
  Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega [1]
  Analiza faktora rizika za smrtni ishod kod pacijenata sa infarktom mozga [1]
  Analiza faktora udruženih sa postoperativnim oporavkom kod bolesnika posle elektivne abdomenalne histerektomije [1]
  Analiza faktora značajnih u diferencijalnoj dijagnozi uzročnika febrilnih stanja nepoznate etiologije [1]
  Analiza hemijskog sastava i biološke aktivnosti šarplaninskog čaja, Sideritis scardica Griseb., Lamiaceae [1]