Now showing items 482-501 of 523

  Title
  Uticaj različitih vidova fizičkog opterećenja na redoks ravnotežu ronilaca [1]
  Uticaj rehabilitacije vida specijalnim pomagalima na kvalitet života slabovide djece [1]
  Uticaj selektivne blokade elemenata tkivnog renin angiotenzin aldeosteron sistema na izolovano srce pacova u hemijski izazvanom diabetes mellitus-u [1]
  Uticaj selektivne laser trabekuloplastike na visinu intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom [1]
  Uticaj serumskog nivoa jonskog magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom [1]
  Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke [1]
  Uticaj sindroma sagorevanja na profesionalne i lične kompetencije farmaceuta [1]
  Uticaj sistemske skleroze na funkciju desne komore i desne pretkomore ispitivanjem ehokardiografskih i elektrokardiografskih parametara [1]
  Uticaj stanja sluha na depresiju, anksioznost i kvalitet života pacijenata sa tinitusom [1]
  Uticaj supstitucije vitamina D na koncentraciju VEGF-A u krvi i TGF-β1 i nefrina u urinu kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
  Uticaj terapije diureticima na izlučivanje radioaktivnog joda 131I kod pacijenata sa diferentovanim karcinomima štitaste žlezde [1]
  Uticaj terapije radioaktivnim jodom 131I na hematološke parametre i antioksidativni status pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde [1]
  Uticaj vrste dijalizatora na kvalitet života, kliničku sliku i laboratorijske analize pacijenata na hemodijalizi [1]
  Uticaj zdravstvenog stanja na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva [1]
  Uticaj znanja i stavova žena o karcinomu grlića materice i papa testu na njihovu participaciju u skriningu [1]
  Utvrđivanje nutritivne vrednosti proizvoda koji sadrže Helianthus tuberosus L., Asteraceae [1]
  Validacija nove mikroskopske metode u dijagnostici bakterijskih vaginoza primenom PCR i real-time PCR [1]
  Validation of novel microscopic method in diagnosis ob bacterial vaginosis by PCR and realtime PCR [1]
  Vaspitni stilovi roditelja i svojstva ličnosti dece obolele od atopijskog dermatitisa [1]
  Vrednosti parametara oksidacionog stresa i inflamacije kod pacijenata sa prelomom kuka i butne kosti [1]