Now showing items 452-471 of 551

  Title
  Transport LDL-a u u izolovanoj karotidi kunića pre i tokom razvoja ateroskleroz [1]
  Trend upotrebe psihotropnih lekova kod članova porodica vojnih lica [1]
  Udruženost polimorfizama gena za interleukine 2 i 6, CD14 i glutation transferazu S sa kliničkim karakteristikama, rezultatima lečenja i prognozom obolelih od difuznog B limfoma velikih ćelija [1]
  Uloga azotnog monoksida (NO) u lokalnoj anafilaktičkoj reakciji izolovanog srca miša [1]
  Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova [1]
  Uloga galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskog miokarditisa [1]
  Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti [1]
  Uloga IL-33/ST2 signalnog puta u patogenezi eksperimentalnih periapeksnih lezija [1]
  Uloga preoperativne kompjuterske simulacije u predikciji popuštanja šava nakon resekcije želuca [1]
  Uloga transezofagealne ehokardiografije u planimetrijskoj proceni značajnosti izolovane aortne stenoze [1]
  Upitnik za procenu mučnine posle primene lekova i analiza faktora koji doprinose nastanku mučnine [1]
  Uporedna analiza kliničke efikasnosti cefiksima i kombinacije amoksicilina sa metronidazolom u lečenju parodontalnih infekcija [1]
  Uporedna analiza radikalno i parcijalno nefrektomisanih bolesnika sa karcinomom buburega u kliničkom stadijumu T1bN0М0 [1]
  Upoređenje odnosa troškova i efikasnosti fidaksomicina i vankomicina u lečenju kolitisa izazvanog sa Clostridium difficile pomoću Markovljevog modela [1]
  Urodinamske karakteristike i razlike modifikovane u odnosu na standardne ortotopne ilealne neobešike [1]
  Urodynamic characteristics and differences of the modified compared to the standard orthotopic ileal neobladder [1]
  Usporedba dugotrajnog postoperativnog morbiditeta i kronične bolnosti ovisno o tehnici izvođenja carskog reza [1]
  Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova [1]
  Uticaj biometeoroloških faza, aerozagađenja i drugihh faktora rizika na pojavu cerebrovaskularnih insulta [1]
  Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji [1]