Now showing items 452-471 of 523

  Title
  Uticaj gustine i vaskularizacije kosti u bočnoj regiji gornje vilice na inicijalnu stabilnost samourezujućih implanata [1]
  Uticaj Gz+ ubrzanja na organ vida kod pilota ViPVO na humanoj centrifugi [1]
  Uticaj hidracionog statusa na sportski učinak mladih košarkaša tokom višednevnog takmičarskog turnira [1]
  Uticaj hiperbarične oksigeno-terapije na regulaciju oksidativne homeostaze i lečenje bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom [1]
  Uticaj individualnog hirurškog iskustva na učestalost dehiscencije kolo-rektalne anastomoze posle prednje resekcije rektuma kod obolelih od rektalnog karcinoma [1]
  Uticaj intraabdominalnog pritiska na stepen nekroze pankreasa kod bolesnika sa teškom formom akutnog pankreatitisa [1]
  Uticaj ishrane obogaćene OMEGA-3 i OMEGA-6 masnim kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno-inflamacijske parametre kod srca starih pacova [1]
  Uticaj L-askorbinske kiseline i alfa-tokoferola na prooksidantni i antioksidantni sistem zamoraca u uslovima akutne prekomerne fizičke aktivnosti [1]
  Uticaj lasera niske snage i elektromagnetnog polja na morfologiju, proliferaciju, diferencijaciju i starenje humanih mezenhimalnih matičnih ćelija izolovanih iz masnog tkiva [1]
  Uticaj lekova na nivo TSH kod pacijenata na supstitucionoj terapiji tiroksinom [1]
  Uticaj malih doza spironolaktona na inflamatorni odgovor prouzrokovan reperfuzijom moždanog tkiva u eksperimentalnom mišjem modelu ishemičnog moždanog udara [1]
  Uticaj mekih kontaktnih sočiva na intraokularni pritisak meren metodom bezkontaktne tonometrije [1]
  Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija na signalni put IL-17 u modelima akutnog hepatitisa i fibroze jetre [1]
  Uticaj natrijum bikarbonata i standardnih antidota na acido-bazni status pacova akutno trovanih malationom [1]
  Uticaj nivoa mokraćne kiseline u serumu na zamor kod pacijenata sa multiplom sklerozom [1]
  Uticaj novosintetisanog liganda (O,O'-dietil-(S,S)-etilendiaminN,N'-di-2-amino-(3-cikloheksil)propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje mišjeg karcinoma dojke i melanoma [1]
  Uticaj obrazaca potrošnje zdravstvenih usluga na samoprocenu zdravlja i zadovoljstvo građana zdravstvenom zaštitom u Republici Srbiji [1]
  Uticaj polimorfizama P582S i A588T gena za HIF-1α na ekspresiju proteina HIF-1α i VEGF u planocelularnim karcinomima glave i vrata [1]
  Uticaj polimorfizma gena za pankreasne proteine i faktore nekroze tumora na tok akutnog pankreatitisa [1]
  Uticaj polimorfizma i indukcije gena za metabolišuće enzime na klinički odgovor pacijenata lečenih olanzapinom [1]