Now showing items 290-309 of 617

  Title
  Klinički značaj pseudoprogresije nakon iradijacije glioblastoma [1]
  Kognitivni poremećaj u multiploj sklerozi: povezanost sa insulinskom rezistencijom i polimorfizmima u genu za apolipoprotein E [1]
  Kognitivni poremećaji i metabolički sindrom kod bolesti malih krvnih sudova mozga [1]
  Kolorektalni karcinom: značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti [1]
  Komparativna analiza ishoda hirurškog lečenja pacijenata operisanih laparoskopskom i klasičnom splenektomijom zbog benignih oboljenja slezine [1]
  Koncentracija histamina u krvi bolesnika sa ishemijskom bolešću srca [1]
  Koncentracije citokina u serumu kod pacijenata sa planocelularnim karcinomom larinksa [1]
  Konvergentna validacija farmakoekonomskih aspekata terapije benigne hiperplazije prostate u Crnoj Gori [1]
  Korelacija ekspresije CD31 i glatkomišićnog aktina sa morfološkim karakteristikama adenokarcinoma rektuma [1]
  Korelacija ekspresije leptin receptora sa proliferacijom, neoangiogenezom i sekrecijom mucina u kolorektalnom adenokarcinomu [1]
  Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke [1]
  Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom [1]
  Kvalitet života dece i adolescenata sa celijakijom [1]
  Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu [1]
  Kvalitet života kod zavisnika od opijata na metadonskom programu [1]
  Kvantni efekti svesne pažnje na kolaps funkcije elektromagnetnog talasa [1]
  LDL transport in isolated rabbit carotid before and during atherosclerosis [1]
  Low-dose Spironolactone therapy markedly reduced brain post-ischemic inflammatory response in mouse model of stroke [1]
  Measurement and analysis of internal uterine mouth resistance during hydraulic balloon dilatation [1]
  Medication-induced nausea assessment questionnaire and analysis of the factors that contribute to the manifestation of nausea [1]