Now showing items 290-309 of 523

  Title
  Povezanost nivoa adiponektina u serumu pacijenata u zavisnosti od metaboličkog sindroma i koronarne bolesti [1]
  Povezanost personalnih, interpersonalnih i organizacionih parametar i pozitivnih i negativnih karakteristika mentalnog zdravlja lekara i psihologa [1]
  Povezanost serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D i gustine kostiju kod žena starijih od 35 godina [1]
  Preconditioning of isolated rat heart with ischemia and proton pump inhibitors: Effects on cardiodinamic and coronary flow [1]
  Prediction of mortality with unmeasured anions in critically ill patients [1]
  Predictive factors of the occurence and outcome of treatment severe postoperative pain with patients ungergoing total hip replacement [1]
  Predictive value of MRI in the preoperative evaluation of laryngeal cancer [1]
  Predictors of the depression and suicidal risk in patients with schizophrenia [1]
  Predikativna vrednost magnetne rezonance u preoperativnoj evaluaciji karcinoma larinksa [1]
  Predikcija mortaliteta "neizmerenim anjonima" kod kritično obolelih bolesnika [1]
  Prediktivni faktori nastanka i ishoda lečenja jakog postoperativnog bola kod bolesnika sa ugradnjom totalne endoproteze kuka [1]
  Prediktori depresivnosti i suicidnog rizika kod pacijenata obolelih od shizofrenije [1]
  Prediktori respiratornog zdravlja učenika osnovnih škola [1]
  Prekondicioniranje izolovanog srca ishemijom i inhibitorima protonske pumpe: efekti na kardiodinamiku i koronarni protok [1]
  Preoperative prediction of optimal cytoreductive therapy with patients with carcinoma of ovaries and ovarian tubes in the late stage [1]
  Preoperativna predikcija optimalne citoreduktivne hirurške terapije kod bolesnica sa odmaklim karcinomom jajnika i jajovoda [1]
  Prevalenca posttraumatskog stresnog poremećaja u postpartalnom periodu i njegova veza sa nivoom kortizola u krvi [1]
  Prilog neinvazivnim dijagnostičkim metodama sa adaptivnim pristupom detekciji prolapsa mitralne valvule kod pedijatrijskih pacijenata [1]
  Procena aktivnosti i remisije tokom lečenja idiopatske retroperitonealne fibroze [1]
  Procena dejstva glasne muzike na oštećenje sluha kod mladih osoba [1]