Now showing items 21-40 of 523

  Title
  Analiza faktora rizika za nastanak glioma [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak hipertrofije leve komore kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak metaboličkog sindroma kod dece i adolescenata [1]
  Analiza faktora rizika za nastanak okluzije grafta kod femoropoplitealnog bajpasa [1]
  Analiza faktora rizika za razvoj ateroskleroze kod bolesnika koji boluju od hronične bolesti bubrega [1]
  Analiza faktora rizika za smrtni ishod i troškova lečenja kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji sa pneumonijom [1]
  Analiza faktora rizika za smrtni ishod kod pacijenata sa infarktom mozga [1]
  Analiza faktora udruženih sa postoperativnim oporavkom kod bolesnika posle elektivne abdomenalne histerektomije [1]
  Analiza faktora značajnih u diferencijalnoj dijagnozi uzročnika febrilnih stanja nepoznate etiologije [1]
  Analiza hemijskog sastava i biološke aktivnosti šarplaninskog čaja, Sideritis scardica Griseb., Lamiaceae [1]
  Analiza hoda kod pacijenata sa rupturom prednje ukrštene veze uz pomoć trodimenzionalnog OptiTrack sistema [1]
  Analiza karakteristika dece sa diskalkulijom [1]
  Analiza lečenja osteoporoze u kliničkoj praksi metodom proučavanja sa tri različita aspekta [1]
  Analiza nepovoljnih ishoda lečenja pacijenata sa dijagnozom delirijuma u jedinici intenzivne psihijatrijske nege [1]
  Analiza parametara glikoregulacije, liporegulacije i parametara funkcije štitaste žlezde tokom trudnoće [1]
  Analiza uticaja terapije kardiovaskularnih bolesti na efikasnost lokalnih anestetika prilikom ekstrakcije zuba: serija slučajeva [1]
  Analysis and antimicrobial activity of garlic extract (Allium sativum L.) [1]
  Analysis of factors associated with inappropriate prescribing to older patients [1]
  Analysis of factors associated with the occurrence of complications and/or death in patients with acute pancreatitis [1]
  Analysis of factors that influence the quality of life of patients with pneumonia mechanical ventilation [1]