Now showing items 498-517 of 523

  Title
  Validacija nove mikroskopske metode u dijagnostici bakterijskih vaginoza primenom PCR i real-time PCR [1]
  Validation of novel microscopic method in diagnosis ob bacterial vaginosis by PCR and realtime PCR [1]
  Vaspitni stilovi roditelja i svojstva ličnosti dece obolele od atopijskog dermatitisa [1]
  Vrednosti parametara oksidacionog stresa i inflamacije kod pacijenata sa prelomom kuka i butne kosti [1]
  Značaj biomarkera u proceni ishoda akutne plućne tromboembolije [1]
  Značaj citokinskog profila pacijenata u etiopatogenezi psihotičnih poremećaja [1]
  Značaj ekspresije galektina-3 u patogenezi primarnog bilijarnog holangitisa kod miševa [1]
  Značaj ekspresije markera ćelijske proliferacije i inflamacije u razvoju stečenog holestesteatoma srednjeg uva [1]
  Značaj intenziteta simptoma depresije kod pacijenata obolelih od shizofrenije u odnosu na fazu bolesti [1]
  Značaj koncentracija kolagena tip iv, transferina i vezujućeg proteina masnih kiselina jetre u urinu za rano otkrivanje dijabetesne nefropatije [1]
  Značaj kvantifikacije markera onkogeneze u tkivnim isečcima obolelih od planocelularnog karcinoma larinksa i hroničnog laringitisa [1]
  Značaj merenja koncentracije proteina Klara ćelija u serumu kod dece sa atopijskom konstitucijom [1]
  Značaj modulacije kalijumskih kanala i azot monoksida (NO) u mehanizmu relaksantnog efekta pinacidila i pentoksifilina [1]
  Značaj nespecifične hiperreaktivnosti disajnih puteva i atopije u ispoljavanju asmatičnog napada na napor kod bolesnika sa bronhijalnom astmom [1]
  Značaj određivanja medijatora inflamacije u nosnom sekretu za procenu intenziteta zapaljenja u alergijskom rinitisu [1]
  Značaj određivanja solubilnog CD14 podtipa - presepsina u trahealnom aspiratu u diferencijalnoj dijagnozi infekcije novorođenčeta [1]
  Značaj plasiranja ureteralnog stenta nakon nekomplikovane endoskopske litotripsije na ishod lečenja [1]
  Značaj promene hemostaznog sistema kod hiruškog lečenja aneurizme abdominalne aorte klasičnom i endovaskularnom tehnikom [1]
  Značaj statičkog i dinmičkog modela merenja plantarnog pritiska u dijagnostici dijabetesnog stopala [1]
  Značaj subkutane paratibijalne fasciotomije u lečenju hroničnog venskog ulkusa [1]