Now showing items 432-451 of 523

  Title
  Uloga azotnog monoksida (NO) u lokalnoj anafilaktičkoj reakciji izolovanog srca miša [1]
  Uloga fizičke aktivnosti u regulaciji kardiovaskularne homeostaze pacova [1]
  Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti [1]
  Uloga IL-33/ST2 signalnog puta u patogenezi eksperimentalnih periapeksnih lezija [1]
  Uloga preoperativne kompjuterske simulacije u predikciji popuštanja šava nakon resekcije želuca [1]
  Uloga transezofagealne ehokardiografije u planimetrijskoj proceni značajnosti izolovane aortne stenoze [1]
  Upitnik za procenu mučnine posle primene lekova i analiza faktora koji doprinose nastanku mučnine [1]
  Uporedna analiza kliničke efikasnosti cefiksima i kombinacije amoksicilina sa metronidazolom u lečenju parodontalnih infekcija [1]
  Upoređenje odnosa troškova i efikasnosti fidaksomicina i vankomicina u lečenju kolitisa izazvanog sa Clostridium difficile pomoću Markovljevog modela [1]
  Urodinamske karakteristike i razlike modifikovane u odnosu na standardne ortotopne ilealne neobešike [1]
  Urodynamic characteristics and differences of the modified compared to the standard orthotopic ileal neobladder [1]
  Usporedba dugotrajnog postoperativnog morbiditeta i kronične bolnosti ovisno o tehnici izvođenja carskog reza [1]
  Uticaj androgenih anaboličkih steroida na bihevioralne manifestacije uzrokovane restrikcijom unosa hrane kod pacova [1]
  Uticaj biometeoroloških faza, aerozagađenja i drugihh faktora rizika na pojavu cerebrovaskularnih insulta [1]
  Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na korišćenje psihoaktivnih supstanci kod mladih u Srbiji [1]
  Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke [1]
  Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde [1]
  Uticaj estradiola, progesterona i njihovih antagonista (modulatora) na apoptozu izazvanu metotreksatom i miotreksatom na endometrijalnim stromalnim ćelijskim linijama in vitro [1]
  Uticaj genskog polimorfizma BCL-2+ i MYC+ utvrđenih FISH-om na prognozu bolesnika sa difuznim B krupnoćelijskim limfomom lečenih imunohemioterapijom [1]
  Uticaj genskog polimorfizma metabolišućih enzima CYP3A5, CYP2C8 i CYP1A2 na efikasnost i bezbednost terapije karbamazepinom kod dece [1]