Now showing items 267-286 of 523

  Title
  N-Terminal pro-Brain natriurethic peptide (NT-proBNP) as marker TI for perioperative risk predication of major non-cardiac surgery [1]
  N-terminalni B-tip natriuretski peptid (NT-proBNP) kao marker za procenu perioperativnog rizika nakon velikih nekardiohirurški intervencija [1]
  Nalaz koštane modrice na magnetnoj rezonanci, kod akutne traume kolena, u STIR u poređenju sa T1 sekvencom kod povreda prednje ukrštene veze i meniskusa [1]
  Parameters of oxidative stress and infalamtion in blood of rats subjected to an experimental overtraining program [1]
  Parameters of oxidative stress in the peripheral blood of the patients with acute ischemic stroke [1]
  Parametri agregacije trombocita i hemostaze tokom stres ehokardiografije sa dobutaminom u populaciji pacijenata koji su lečeni perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Parametri oksidacionog stresa u perifernoj krvi osoba sa akutnim ishemijskim moždanim udarom [1]
  Parametri oksidativnog stresa i inflamacije u krvi pacova izloženih eksperimentalnom modelu pretreniranosti [1]
  Parenting styles and personality characterictics of children with atopic dermatitis [1]
  Pharmacokinetics of 25-hydroxy vitamin D in children with asthma [1]
  Platelet aggregation and haemostasis parameters during stress echocardiography with dobutamine in the population of patients treated with percutaneous coronary intervention [1]
  Populaciona farmakokinetika 25-hidroksi vitamina D kod studenata [1]
  Populaciona farmakokinetika vankomicina kod odraslih hospitalizovanih pacijenata [1]
  Populaciona studija migrene u Beogradu [1]
  Population pharmacokinetics of 25-hydroxy vitamin D in students [1]
  Population pharmacokinetics of vancomycin in adult hospitalized patients [1]
  Poremećaji ponašanja i depresivnost kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
  Povezanost akutnog metaboličkog disbalansa, cerebralnog vazospazma, odložene cerebralne ishemije i lošeg ishoda kod pacijenata sa aneurizmatskim subarahnoidnim krvavljenjem [1]
  Povezanost broja regulatornih T limfocita i imunskog odgovora sa stepenom virusne replikacije tokom hronične HCV infekcije [1]
  Povezanost depresije i anksioznosti sa koronarnom ishemijom procenjenom frakcionom rezervom protoka [1]