Now showing items 235-254 of 523

  Title
  Karakteristike metaboličkog sindroma X u bolesnika sa subkliničkom hipotireozom [1]
  Karakteristike venske drenaže centralnog nervnog sistema kod obolelih od multiple skleroze [1]
  Klinička efikasnost sublingvalne alergen specifične imunoterapije u lečenju dece sa alergijskim rinitisom i astmom [1]
  Klinička procena efikasnosti i bezbednosti uniportalne i konvencionalne VATS simpatikotomije u lečenju osoba sa primarnom fokalnom hiperhidrozom [1]
  Klinička sigurnost bilateralne bescementne artroplastike kuka u jednom aktu [1]
  Klinički značaj manometrije anorektalne regije kod bolesnika sa poremećajem funkcije analnih sfinktera [1]
  Kognitivni poremećaj u multiploj sklerozi: povezanost sa insulinskom rezistencijom i polimorfizmima u genu za apolipoprotein E [1]
  Kolorektalni karcinom: značaj koncentracija citokina u serumu i fecesu za procenu težine bolesti [1]
  Koncentracija histamina u krvi bolesnika sa ishemijskom bolešću srca [1]
  Koncentracije citokina u serumu kod pacijenata sa planocelularnim karcinomom larinksa [1]
  Konvergentna validacija farmakoekonomskih aspekata terapije benigne hiperplazije prostate u Crnoj Gori [1]
  Korelacija ekspresije CD31 i glatkomišićnog aktina sa morfološkim karakteristikama adenokarcinoma rektuma [1]
  Korelacija ekspresije leptin receptora sa proliferacijom, neoangiogenezom i sekrecijom mucina u kolorektalnom adenokarcinomu [1]
  Korišćenje metilen plavog kao jedinog kontrasta za određivanje statusa limfnih čvorova pazušne jame kod minimalno invazivnog raka dojke [1]
  Kvalitet života bolesnika na hroničnoj hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom [1]
  Kvalitet života dece i adolescenata sa celijakijom [1]
  Kvalitet života i mehanizmi odbrane kod profesionalnih vojnih lica sa sindromom sagorevanja na radu [1]
  Kvalitet života kod zavisnika od opijata na metadonskom programu [1]
  LDL transport in isolated rabbit carotid before and during atherosclerosis [1]
  Low-dose Spironolactone therapy markedly reduced brain post-ischemic inflammatory response in mouse model of stroke [1]