Now showing items 109-128 of 523

  Title
  Economic analysis of cost and effectiveness ratio of dronedarone versus other anti-arrhythmics in treatment of non-permanent atrial fibrillation [1]
  Economy cancer - assessment of the consumption patterns of health services and the impact on the budget [1]
  Education of genaral surgions as a method to improve antibiotic prescribing [1]
  Edukacija specijalista opšte hirurgije kao mera unapređenja propisivanja antibiotika [1]
  Efekat anti - VEGF monoklonskog antitela na strukturne promene u makuli kod bolesnika sa vlažnom formom senilne degeneracije žute mrlje [1]
  Efekat bioaktivnih supstanci na vijabilnost limfocita hronične limfocitne leukemije [1]
  Efekat mezenhimalnih matičnih ćelija na oštećenje jetre uzrokovano aktivacijom NKT ćelija [1]
  Efekat primene kombinovanih fizikalnih procedura i alfalipoične kiseline u lečenju pacijenata sa distalnom senzomotornom polineuropatijom [1]
  Efekti anaboličkih steroida na kardiovaskularni sistem pacova [1]
  Efekti farmaceutske zdravstvene zaštite kod hroničnih pacijenata u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Dobroti [1]
  Efekti hiperbarične oksigenacije na protetičku rehabilitaciju bolesnika sa jednostranom amputacijom donjeg ekstremiteta [1]
  Efekti hiperhomocisteinemije na funkciju miokarda, koronarnu cirkulaciju i redoks status izolovanog srca pacova: uloga inhibitora hidroksimetil-glutaril koenzim-A (HMG-COA) reduktaze [1]
  Efekti hiperhomocisteinemije na parametre oksidacionog stresa i aktivnost enzima acetilholinesteraze u plazmi i srcu pacova: uloga gasnih transmitera (NO, H2S i SO) [1]
  Efekti homocisteina i supstanci srodnih homocisteinu na kardiodinamiku i koronarni protok izolovanog srca pacova: uloga gasnih transmitera i oksidacionog stresa [1]
  Efekti jedinjenja paladijuma na kontraktilnost, koronarni protok i vijabilnost izolovanog srca pacova [1]
  Efekti medikamentozne terapije na troškove i kvalitet života kod pacijenata sa psorijazom vulgaris [1]
  Efekti modulacije N-metil-D-aspartatnih receptora na izolovanom srcu pacova [1]
  Efekti Pt(II) kompleksa na kontraktilnost, koronarni protok i oksidativni stres izolovanog srca pacova [1]
  Efekti Pt(IV) kompleksa na kontraktilnost, koronarni protok i oksidativni stres izolovanog srca pacova [1]
  Effect of diet enriched with OMEGA-3 and OMEGA-6 fatty acids on myocardial function and oxido-inflammatory parameters in the heart of old rats [1]