Now showing items 62-81 of 115

  Title
  Razvoj akvizicionih sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici [1]
  Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničkotehnološkim projektima [1]
  Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju [1]
  Razvoj i implementacija naprednog metoda za unapređenje bezbednosti i optimizaciju radnog okruženja pri manuelnim operacijama [1]
  Razvoj i implementacija termo-mehaničkog konstitutivnog modela za numeričku analizu ponašanja materijala sa svojstvom pamćenja oblika [1]
  Razvoj i primena materijalnih modela poroznih medija u statičkoj i dinamičkoj analizi nasutih brana [1]
  Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija [1]
  Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima [1]
  Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta [1]
  Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije [1]
  Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju [1]
  Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu [1]
  Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom fuzzy ahp metode i metode genetskog algoritma [1]
  Razvoj modela poslovne inteligencije za upravljanje performansama poslovnih procesa [1]
  Razvoj modela ranog upravljanja inželjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima [1]
  Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja [1]
  Razvoj modela upravljanja inovacijama za unapređenje poslovne izvrsnosti malih i srednjih preduzeća [1]
  Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti [1]
  Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti [1]
  Razvoj sistema za podršku odlučivanju o ciljevima kvaliteta u proizvodnim organizacijama [1]