Show simple item record

dc.contributor.advisorŠkulić, Milan
dc.contributor.otherĐurđić, Vojislav
dc.contributor.otherIlić, Goran P.
dc.creatorBajović, Vanja
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:31Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:31Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1769
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9410/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513284529
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2629
dc.descriptionДокторска дисертација под називом ''Процесноправни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених у правноснажним судским одлукама'' превасходно се бави чињеничним питањима у кривичном поступку како са аспекта деценијама заступљеног мешовитог модела поступка, тако и са аспекта расправног или страначког модела, прихваћеног Закоником о кривичном поступку Републике Србије из 2011. године. Основни циљ истраживања је да пружи одређене практично примењиве одговоре на питања из наведене ''чињеничне сфере'' која су се и до сада показивала проблематичним у судској пракси, а која захтевају другачије решавање у складу са новоусвојеним процесним моделом. Предмет истраживања је и детаљна обрада института судске констатације односно појма и дејства општепознатих и правноснажно утврђених чињеница у унутрашњем, компаративном и међународном кривичном праву. У том циљу детаљно је анализирана пракса међународних кривичних трибунала за бившу Југославију и Руанду везана за правило 94 Правила о поступку и доказима, која регулише формално примање на знање општепознатих и правноснажно утврђених чињеница. Анализа је показала да су основни проблеми код примене овог института произилазили из неразликовања чињеничног и правног, неконзистентности праксе посебно у погледу честе промене и различитог тумачења критеријума прихватљивости, констатовања правноснажних чињеница и мимо страначке сагласности, пребацивања терета доказивања тј. оспоравања на одбрану, чиме су доведени у питање основни постулати правичног суђења. Ова питања нису могла бити анализирана одвојено од проблематике чињеница уопште и њиховог утврђивања у различитим процесним моделима. Кривични поступак Србије, одувек заснован на истражној максими која је подразумевала доказно активан суд, последњих година доживео је корените реформе преласком на страначки модел у коме сва доказна активнност прелази на странке.sr
dc.descriptionDoctoral dissertation about ‘’Generally Known and Adjudicated Facts in Criminal Procedure- Judicial Notice’’, mostly deals with facts and factual issues in criminal procedure, both in terms of mixed and inquisitorial model of procedure, traditionally represented in the countries of continental Europe, and from the perspective of adversarial model, that was introduced in Serbia by the CPC of 2011. Basic purpose of the research was to provide certain, practically implemented answers on these ‘’factual issues’’, that were showed as the most problematic in the practice of the courts, and which require a different answers, in accordance with the newly adopted procedural model. In addition, the subject of research is the institute of judicial notice, related to generally known and adjudicated facts in Serbian, comparative and international criminal law. Regarding this, case-law of the International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda, related to Rule 94 of the Rules of Procedure and Evidence is matter of detailed analysis. The research showed that the main problems in the application of the Rule 94 emerged from unclear distinction between factual and legal categories, uncertain Tribunal’s jurisprudence that frequently changed and differently interpreted the admissibility requirements, that judicially noticed adjudicated facts without the consent of the parties, what resulted in transfer of the burden of the proof on the defendant, and put under the question the other principles of the fair trial. The issue of judicial notice, adjudicated and generally known facts could not be analyzed separately from the issue of the facts in general and their determination in different procedural models. Serbian criminal procedure traditionally based on the ‘’principle of truth’’ that implies the active judge and passive parties, recently experienced the radical reforms, transferring to the adversarial model where the parties have the ‘’main word’’ in collection and presentation of evidence. Therefore, the old procedural dilemmas like differentiation between facts and law, identity of the indictment and judgment, burden of proof and presumptions, etc, are analyzed through the lens of recently adopted adversarial model, adjusted to Serbian circumstances.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179051/RS//
dc.rightsAutorstvo 3.0 Srbija (CC BY 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectчињенице, адверзијални поступак, мешовити поступак, општепознате чињенице, правноснажне чињенице, судска констатација, међународни кривични трибунали.sr
dc.subjectfacts, adversarial procedure, inquisitorial (mixed) procedure, generally known facts, adjudicated (final) facts, judicial notice, international criminal tribunalsen
dc.titleПроцесноправни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених у правоснажним судским одлукамаsr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractШкулић, Милан; Ђурђић, Војислав; Илић, Горан П.; Бајовић, Вања; Procesnopravni značaj opštepoznatih činjenica i činjenica utvrđenih u pravosnažnim sudskim odlukama;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record