Now showing items 50-69 of 164

  Title
  In vitro kontrola patogenih bakterija poreklom iz humanog materijala delovanjem etarskih ulja i ekstrakata odabranih biljnih vrsta [1]
  Interactive multimedia in teaching mathematics [1]
  Interaktivna multimedija u nastavi matematike [1]
  Intraspecijska varijabilnost primarnog i sekundarnog metabolizma nutritivno depriviranih klijanaca vrste Ocimum basillcum L. ( Lamiaceae) [1]
  Investigation of radon emanation, exhalation and measuring [1]
  Ishrana i značaj grabljivih vrsta riba u održanju stabilnosti ekosistema akumulacija [1]
  Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa [1]
  Ispitivanje Kalbe-Šmitove reakcije naftoksida alkalnih metala [1]
  Ispitivanje kinetike i mehanizma reakcija kompleksa Pt(ii) i Pd(ii) sa biološki značajnim ligandima [1]
  Ispitivanje kinetike i mehanizma supstitucionih reakcija mononuklearnih i dinuklearnih kompleksa platine(II) [1]
  Ispitivanje mehanizma nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa zlata(III) [1]
  Ispitivanje mogućnosti korišćenja nanočestica TiO2 kao nosača za ciljanu i kontrolisanu dostavu lekova na bazi kompleksa prelaznih metala [1]
  Ispitivanje molekularnih mehanizama dejstva nekih organoselenskih jedinjenja na redoks status ćelija kancera kolona NST-116 i dojke MDA-MB-2314 [1]
  Ispitivanje prenosnih karakteristika višemodnih optičkih vlakana sa W indeksom prelamanja [1]
  Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom [1]
  Ispitivanje reakcija hidrolize i kompleksiranja u rastvorima aluminijum(III)-jona i nekih fluorohinolona metodom elektrosprej-tandem masene spektrometije [1]
  Jednačine na nekim mrežama [1]
  Karakterizacija Enterobacteriaceae poreklom iz autohtonog sira Srbije sa posebnim osvrtom na vrste iz rodova Klebsiella i Serratia [1]
  Kinetika i mehanizam fenilselenoeterifikacije (Z)- i (E)-heks-4-en-1-ola [1]
  Kinetika i mehanizam supstitucionih reakcija kompleksa paladijuma(II) i rutenijuma(II) [1]