Now showing items 32-51 of 164

  Title
  Farmakologija i toksikološki profil novosintetisanih derivata hromana-2,4-diona u funkciji antikoagulativne aktivnosti in vivo [1]
  Faunistic and ecotoxicological studies Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) оf Central Serbia [1]
  Faunistička i ekotoksikološka studija Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) centralne Srbije [1]
  Feeding and importance of predatory fish species in maintenance of ecosystem stability in reservoirs [1]
  Fitohemijska i farmakološka karakterizacija odabranih biljnih vrsta roda Filipendula Mill. (Rosaceae) [1]
  Fiziološka karakterizacija bakterija mlečne kiseline izolovanih iz autohtonog sira jugoistočne Srbije i evaluacija njihovih biotičkih potencijala [1]
  Frekvenca mikronukleusa i polimorfizam GSTT1 i GSTM1 gena u limfocitima periferne krvi pacijentkinja u zavisnosti od stadijuma intracervikalne lezije [1]
  Generalisane kvadraturne formule Gauss-ovog tipa [1]
  Glatka čestična hidrodinamika - paralelizacija algoritama i Primena u dinamici fluida [1]
  Grafovi čija je najmanja karakteristična vrednost minimalna u nekim klasama grafova [1]
  Granice za Kirhofov indeks grafa [1]
  Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja [1]
  Hemijska sinteza i biohemijska aktivnost novih derivata 4-hidroksi kumarina [1]
  Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost nekih sekundarnih metabolita biljaka Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) i Origanum scabrum Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) [1]
  Hidroliza peptida koji sadrže L-metionin i L-histidin pomoću različitih kompleksa paladijuma(II)i platine(II) : [1]
  In vitro control of pathogenic bacteria from human material by essential oils and extracts of certain plant species [1]
  In vitro efekti neuropeptida Y na migratorni potencijal i oksidativni status ćelija humanog horiokarcinoma [1]
  In vitro effects of neuropeptide Y on migratory potential and oxidative status of human choriocarcinoma cells [1]
  In vitro kontrola patogenih bakterija poreklom iz humanog materijala delovanjem etarskih ulja i ekstrakata odabranih biljnih vrsta [1]
  Interactive multimedia in teaching mathematics [1]