Now showing items 21-40 of 156

  Title
  Efekti kvercetina i epikatehina na oksidativno-antioksidativni status pacova tretiranih bakar(II)-jonom [1]
  Effects of quercetin and epicatechin on oxidativeantioxidative status of rats treated with copper(ii)- ions [1]
  Ekologija, biodiverzitet i konzervacija slatkovodnih školjki familije Unionidae u Srbiji [1]
  Ekološka specijalizacija i genetička diferencijacija vrsta roda Ceutorhynchus (Curculionidae) prema biljkama hraniteljkama familije Brassicaceae [1]
  Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje mehanizma nastajanja fenilseleno-etara iz nekih terpenskih alkohola [1]
  Ekspertni sistemi u fizici: metodologija i realizacija [1]
  Elastično rezervisanje distribuiranih računarskih resursa u procesima višekriterijumske optimizacije zasnovane na genetskim algoritmima [1]
  Elektrohemijsko bromovanje estrogena i zaštićenig glikala [1]
  Epiidermal growth factor receptor gene variiants iin non small cell lung cancer patiients [1]
  Farmakologija i toksikološki profil novosintetisanih derivata hromana-2,4-diona u funkciji antikoagulativne aktivnosti in vivo [1]
  Faunistic and ecotoxicological studies Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) оf Central Serbia [1]
  Faunistička i ekotoksikološka studija Lumbricidae (Annelida: Oligochaeta) centralne Srbije [1]
  Fitohemijska i farmakološka karakterizacija odabranih biljnih vrsta roda Filipendula Mill. (Rosaceae) [1]
  Frekvenca mikronukleusa i polimorfizam GSTT1 i GSTM1 gena u limfocitima periferne krvi pacijentkinja u zavisnosti od stadijuma intracervikalne lezije [1]
  Generalisane kvadraturne formule Gauss-ovog tipa [1]
  Glatka čestična hidrodinamika - paralelizacija algoritama i Primena u dinamici fluida [1]
  Grafovi čija je najmanja karakteristična vrednost minimalna u nekim klasama grafova [1]
  Granice za Kirhofov indeks grafa [1]
  Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja [1]
  Hemijska sinteza i biohemijska aktivnost novih derivata 4-hidroksi kumarina [1]