Now showing items 108-127 of 164

  Title
  Primena detektora CR-39 u detekciji i dozimetriji neutrona [1]
  Primena sulfidnih minerala kao potenciometrijskih senzora za acido-bazne titracije u nekim nevodenim rastvaračima [1]
  Prostorni monitoring teških metala kopnenih voda Srbije na osnovu bioakumulacije u ribama [1]
  Proučavanje binarnih ravnoteža u rastvorima gadolinijum(III) i aluminijum(III) jona u prisustvu fluorohinolona ofloksacina i maksifloksacina [1]
  Proučavanje biospecijacije nekih mikroelemenata u prisustvu fluorohinolona [1]
  Proučavanje emanacije, ekshalacije i mernih tehnika radona [1]
  Razvoj i analiza metaheurističkih metoda za ispitivanje zadovoljivosti formula u verovatnosnim logikama [1]
  Razvoj i analiza metoda paralelizacije višeskalnih modela mišića [1]
  Razvoj racionalnih algoritama za konstrukciju ortogonalnih polinoma jedne promenljive [1]
  Rešavanje nekih problema spektralne teorije grafova [1]
  Secondary metabolites from the aerial parts of Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) and Origanum scabrum Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) and their antimicrobial activities [1]
  Sinteza i antitumorna aktivnost paladijum(II) sa derivatima oksalne i malonske kiseline [1]
  Sinteza i biološka aktivnost Rh(III) kompleksa sa ligandima poliaminopolikarboksilatnog tipa [1]
  Sinteza i karakterizacija kompleksa zlata(III) sa nekim dipeptidima [1]
  Sinteza i karakterizacija mononuklearnih i dinuklearnih kompleksa platine(II) i ispitivanje njihovih reakcija sa peptidima [1]
  Sinteza i karakterizacija nekih kompleksa paladijma(II) i njihova potencijalna biološka aktivnost [1]
  Sinteza i karakterizacija nekih metal(II) i metal(III) kompleksa sa diaminopolikarboksilatnim ligandima [1]
  Sinteza novih biološki aktivnih heterocikličnih jedinjenja koja sadrže ferocen [1]
  Sinteza, karakterisanje i potencijalna antimikrobna aktivnost kompleksa nekih prelaznih metala sa ligandima edd-a tipa [1]
  Sinteza, karakterisanje i potencijalna biološka aktivnost kompleksa platine(IV) i paladijuma(II) jona sa derivatima etilendiamin-N,N'-di-(S,S)-(2,2'-dibenzil)acetato liganda [1]