Now showing items 93-112 of 164

  Title
  Neke osobine rezolventne i Randićeve energije grafa [1]
  Neke verovatnosne logike i njihove primene u rtačunarstvu [1]
  Neke verovatnosti i topološke logike [1]
  Neki optimizacioni problemi uopštenja bisekcije grafova i povezanosti grafova [1]
  Neki rezultati o ekstremnim vrednostima Randićevog indeksa na grafovima [1]
  Numerička aproksimacija dvodimenzionih paraboličkih problema sa delta funkcijom [1]
  Ocene grešaka kvadraturnih formula Gausovog tipa za analitičke funkcije [1]
  Optimizacija i validacija tečno-hromatografske metode za određivanje flavanona i njihovih derivata u farmaceutskim formulacijama i hrani [1]
  Phytochemical and pharmacological characterization of selected plant species of the genus Filipendula Mill. (Rosaceae) [1]
  Populaciona ekologija močvarskog mravnika [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] u Srbiji [1]
  Population ecology of the Scarce Large Blue [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] in Serbia [1]
  Possibilities of using a database in the strategy of conserving the biodiversity of inland water macroinvertebrates at a national level [1]
  Prediktori namere upotrebe računara u nastavi matematike [1]
  Prilog rešenju problema minimizacije Jensenovog funkcionala [1]
  Primena anodne oksidacije hlorida, bromida i cirkonijuma u organskoj sintezi [1]
  Primena detektora CR-39 u detekciji i dozimetriji neutrona [1]
  Primena sulfidnih minerala kao potenciometrijskih senzora za acido-bazne titracije u nekim nevodenim rastvaračima [1]
  Prostorni monitoring teških metala kopnenih voda Srbije na osnovu bioakumulacije u ribama [1]
  Proučavanje binarnih ravnoteža u rastvorima gadolinijum(III) i aluminijum(III) jona u prisustvu fluorohinolona ofloksacina i maksifloksacina [1]
  Proučavanje biospecijacije nekih mikroelemenata u prisustvu fluorohinolona [1]