Now showing items 78-97 of 164

  Title
  Measurement of radionuclides in soil and indoor radon on Kosovo and Metohija [1]
  Mehanizam ciklizacionih reakcija za sintezu prekursora nekih fizioloških važnih jedinjenja [1]
  Mehanizam nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa Pt(IV) i dinuklearnih kompleksa Pt(II) [1]
  Mehanizmi antioksidativnog delovanja bajkaleina [1]
  Merenje i analiza koncentracije radona pasivnom i aktivnom metodom na području grada Banja Luke [1]
  Merenje radionuklida u tlu i radona u zatvorenim prostorima na Kosovu i Metohiji [1]
  Metode razvoja i adaptacije regresionih modela bazirane na genetskim algoritmima [1]
  Micronucleus frequency and polymorphism of GSTT1 and GSTM1 genes in peripheral blood lymphocytes of patients related to the stage of intracervical lesion [1]
  Mikrobiološki aspekti primene informacionih sistema u monitoringu akumulacija i jezera [1]
  Model za korišćenje riba u sistemu biotičkih indeksa i njegova uloga u proceni kvaliteta i ekološkog statusa tekućih voda [1]
  Mogućnosti korišćenja baze podataka u strategiji konzervacije biodiverziteta makrobeskičmenjaka kopnenih voda na nacionalnom nivou [1]
  Molecular mechanisms of colorectal cells migration in antitumor action of new-synthetized platina(IV) complex and natural bioactive substances [1]
  Molecular Mechanisms Study of Action of Some Organoselenium Compounds on Redox Status in Colon HCT-116 and Breast MDA-MB-231 Cancer Cells [1]
  Molekularni mehanizmi apoptzoze u ćelijama karcinoma kolona nakon in vitro tretmana ekstraktima lekovitih bilja [1]
  Molekularni mehanizmi migracije ćelija karcinoma kolona u antitumorskom delovanju novosintetisanih platina(IV) kompleksa i prirodnih bioaktivnih supstanci [1]
  Neke osobine rezolventne i Randićeve energije grafa [1]
  Neke verovatnosne logike i njihove primene u rtačunarstvu [1]
  Neke verovatnosti i topološke logike [1]
  Neki optimizacioni problemi uopštenja bisekcije grafova i povezanosti grafova [1]
  Neki rezultati o ekstremnim vrednostima Randićevog indeksa na grafovima [1]