Now showing items 67-86 of 164

  Title
  Karakterizacija Enterobacteriaceae poreklom iz autohtonog sira Srbije sa posebnim osvrtom na vrste iz rodova Klebsiella i Serratia [1]
  Kinetika i mehanizam fenilselenoeterifikacije (Z)- i (E)-heks-4-en-1-ola [1]
  Kinetika i mehanizam supstitucionih reakcija kompleksa paladijuma(II) i rutenijuma(II) [1]
  Kinetika, kataliza i redoks reakcije kompleksnih jedinjenja zlata(I) i zlata(III) [1]
  Korelacija bioloških aktivnosti sintetisanih derivata 4-hidroksikumarina i njihovih fizičko-hemijskih parametara [1]
  Korigovana brzina prelaza u ADK teoriji u procesu tunelne jonizacije [1]
  Larvae of Chironomidae family (Diptera, Insecta) in Southern Morava river basin and their application in assessing the ecological status of lotic systems [1]
  Larve familije Chironomidae (Diptera, Insecta) sliva Južne Morave i njihova primena u proceni ekološkog statusa tekućih vodenih ekosistema [1]
  Lichens- indicators of air quality of Toplica district and their biomedical potential [1]
  Lišaji indikatori kvaliteta vazduha Topličkog regiona i njihov biomedicinski potencijal [1]
  Logike sa integralima u uslovnim očekivanjima [1]
  Measurement of radionuclides in soil and indoor radon on Kosovo and Metohija [1]
  Mehanizam ciklizacionih reakcija za sintezu prekursora nekih fizioloških važnih jedinjenja [1]
  Mehanizam nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa Pt(IV) i dinuklearnih kompleksa Pt(II) [1]
  Mehanizmi antioksidativnog delovanja bajkaleina [1]
  Merenje i analiza koncentracije radona pasivnom i aktivnom metodom na području grada Banja Luke [1]
  Merenje radionuklida u tlu i radona u zatvorenim prostorima na Kosovu i Metohiji [1]
  Metode razvoja i adaptacije regresionih modela bazirane na genetskim algoritmima [1]
  Micronucleus frequency and polymorphism of GSTT1 and GSTM1 genes in peripheral blood lymphocytes of patients related to the stage of intracervical lesion [1]
  Mikrobiološki aspekti primene informacionih sistema u monitoringu akumulacija i jezera [1]