Now showing items 39-58 of 164

  Title
  Generalisane kvadraturne formule Gauss-ovog tipa [1]
  Glatka čestična hidrodinamika - paralelizacija algoritama i Primena u dinamici fluida [1]
  Grafovi čija je najmanja karakteristična vrednost minimalna u nekim klasama grafova [1]
  Granice za Kirhofov indeks grafa [1]
  Helatacione osobine liganada EDTA-tipa u odnosu na bakar(II) - moguća primena kod neurotoksičnih poremećaja [1]
  Hemijska sinteza i biohemijska aktivnost novih derivata 4-hidroksi kumarina [1]
  Hemijski sastav i antimikrobna aktivnost nekih sekundarnih metabolita biljaka Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) i Origanum scabrum Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) [1]
  Hidroliza peptida koji sadrže L-metionin i L-histidin pomoću različitih kompleksa paladijuma(II)i platine(II) : [1]
  In vitro control of pathogenic bacteria from human material by essential oils and extracts of certain plant species [1]
  In vitro efekti neuropeptida Y na migratorni potencijal i oksidativni status ćelija humanog horiokarcinoma [1]
  In vitro effects of neuropeptide Y on migratory potential and oxidative status of human choriocarcinoma cells [1]
  In vitro kontrola patogenih bakterija poreklom iz humanog materijala delovanjem etarskih ulja i ekstrakata odabranih biljnih vrsta [1]
  Interactive multimedia in teaching mathematics [1]
  Interaktivna multimedija u nastavi matematike [1]
  Intraspecijska varijabilnost primarnog i sekundarnog metabolizma nutritivno depriviranih klijanaca vrste Ocimum basillcum L. ( Lamiaceae) [1]
  Investigation of radon emanation, exhalation and measuring [1]
  Ishrana i značaj grabljivih vrsta riba u održanju stabilnosti ekosistema akumulacija [1]
  Ispitivanje antioksidativne i prooksidativne aktivnosti odabranih jedinjenja fenolnog tipa [1]
  Ispitivanje Kalbe-Šmitove reakcije naftoksida alkalnih metala [1]
  Ispitivanje kinetike i mehanizma reakcija kompleksa Pt(ii) i Pd(ii) sa biološki značajnim ligandima [1]