Show simple item record

Economic analysis of alternative dispute resolution in civil matters

dc.contributor.advisorJovanović, Aleksandra
dc.contributor.otherKnežević, Gašo
dc.contributor.otherBegović, Boris
dc.contributor.otherNikolić, Ljubica
dc.creatorMojašević, Aleksandar S.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:13Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:13Z
dc.date.available2020-07-03T09:08:26Z
dc.date.issued2012-11-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=298
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2595
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5719/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512550321
dc.description.abstractУ овом раду истраживана је економска ефикасност алтернативних метода решавања грађанскоправних спорова (АДР метода), као и економска ефикасност парнице, као редовног метода решавања грађанскоправних спорова. Циљ истраживања огледао се у утврђивању фактора који АДР методе (преговарање, медијацију, арбитражу и остале методе) чине ефикаснијим од парнице и, на основу тако утврђених фактора, идентификовању инструмената који држави стоје на располагању, а који могу довести до минимизирања укупних друштвених трошкова парничног поступка. Ради проучавања економских импликација одређених законских решења која се односе на АДР методе, коришћени су нормативни метод и упоредно–правни метод, уз просторно ограничење на важеће законе у Америци и Србији. Осим правних метода, у теоријском делу дисертације коришћени су и базични микроекономски концепти чикашке економске анализе права, концепти теорије игара и агенцијске теорије, као и поставке бихејвиоралног права и економије. Теоријском елаборацијом, базираном на споменутим методима, у складу са очекивањима, потврђене су предности наведених АДР метода у односу на парницу у погледу уштеде трошкова и других значајних ресурса. Осим теоријске обраде ове теме, спроведена је и студија случаја о ефикасности медијације у Одељењу центра за медијацију Основног суда у Нишу. Студија је обухватила квантитативно и квалитативно истраживање ефикасности медијације. Квантитативно истраживање, тј. компаративна анализа једног броја судских случајева у којима није и у којима јесте коришћена медијација, спроведена је непосредним увидом у судске списе и евиденције о медијацији, као и прикупљањем других расположивих података. Квалитативно истраживање обухватило је испитивање ставова судија (медијатора) и адвоката о ефикасности медијације и парнице, ефектима примене Закона о посредовању–медијацији, проблемима са којима се суочавају у пракси, разлозима (не)ефикасне примене медијације и низом других повезаних питања. У сврху спровођења квалитативног истраживања коришћене су стандардне технике научне методологије за прикупљање података – интервјуи и анкетни упитници.sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation, the author explores the economic efficiency of Alternative Dispute Resolution methods in civil matters as compared to the economic efficiency of litigation as a regular method of resolving civil disputes. The research is aimed at establishing the factors which make ADR methods (negotiation, mediation, arbitration and others) more efficient than litigation and, consequently, identifying the available legal instruments which may be used by the state to minimize the total social costs of litigation. In order to explore the economic implications of some legal solutions related to ADR methods, the author has applied the normative legal method and the comparative law method, keeping the research within the confines of the applicable law of the United States and the Serbian legislation. Besides the applied legal methods, the theoretical part of the dissertation comprises the basic microeconomic concepts of the Chicago school of economic analysis of law, the concept of Game theory and the concept of Agency theory, as well as the concept of Behavioral law and economics. In line with the anticipated outcomes, the theoretical elaboration based on the aforementioned methods has confirmed the advantages of the said ADR methods as compared to litigation in terms of costs saving and other important resources. In addition to the theoretical elaboration on the subject matter, the author has carried out a case study on the efficiency of mediation at the Niš Mediation Center instituted in the First-instance Court of civil jurisdiction in Niš. The case study covers the qualitative and the quantitative research on the efficiency of mediation. The quantitative research includes a comparative analysis of some cases where mediation has or has not been applied. The research is based on the data obtained by direct access into the court files and records on mediation proceedings as well as by collecting other available data. The qualitative research involves examining the attitudes of judges (mediators) and lawyers on the efficiency of mediation and litigation, the effects underlying the application of the Mediation Act, the problems encountered in practice, the causes of (in)efficient use of mediation, and a host of other related issues. The qualitative research has been conducted by using the standard scientific methodology techniques – interviews and questionnaires. In general, the mediation procedure has proved to be faster, shorter and cheaper than the civil procedure; the civil procedure involving a court-ordered mediation is less costly and less time-consuming than the civil procedure without a court-ordered mediation; moreover, mediation has significantly contributed to reducing the litigation costs in a number of successfully resolved individual disputes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179046/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectEfikasnostsr
dc.subjectEfficiencyen
dc.subjecttroškovisr
dc.subjectpodsticajsr
dc.subjectekonomski modelsr
dc.subjectsporsr
dc.subjectparnicasr
dc.subjectpregovaranjesr
dc.subjectmedijacijasr
dc.subjectarbitražasr
dc.subjectcostsen
dc.subjectincentiveen
dc.subjecteconomic modelen
dc.subjectdisputeen
dc.subjectlitigationen
dc.subjectnegotiationen
dc.subjectmediationen
dc.subjectarbitrationen
dc.titleЕкономска анализа алтернативног решавања грађанскоправних спороваsr
dc.titleEconomic analysis of alternative dispute resolution in civil mattersen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈовановић, Aлександра; Беговић, Борис; Кнежевић, Гашо; Николић, Љубица; Мојашевић, Aлександар С.; Ekonomska analiza alternativnog rešavanja građanskopravnih sporova;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14817/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record