Show simple item record

dc.contributor.advisorMirković, Zoran
dc.contributor.otherNikolić, Dragan
dc.contributor.otherRakić, Branko
dc.creatorVučković, Vladimir D.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:10:12Z
dc.date.available2016-01-05T12:10:12Z
dc.date.issued2013-05-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=452
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6303/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512729265
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2591
dc.descriptionПредмет рада је исцрпна анализа односа некадашње Краљевине Србије према својим новим крајевима, ослобођених од Турака после Балканских ратова. Такав однос анализиран је на основу правног уређења ових крајева, односно на нивоу правних аката из тог периода, и то како нових које је Краљевина доносила за ове крајеве, тако и већ постојећих чија је важност само проширивана. Циљ рада је упознавање са државноправним прописима Краљевине Србије на почетку 20. века и њиховом практичном применом у новим крајевима 1912. и 1913. године. Њихова примена извршена је после промене државноправног статуса ових крајева, пошто је дотадашња турска управа била замењена српском. То би, у ствари, представљало и научно објашњење правног положаја ових крајева присаједињених Србији после Балканских ратова. Упркос временској дистанци од тачно сто година, обрада доступне литературе указала је да српској правноисториској науци недостаје комплексна анализа правног положаја ових крајева. Примењене методе су: догматски метод, коришћен у делу који се бави садржајем правних прописа, превасходно донетих за простор нових крајева као основни механизам тумачења правних норми; историјски метод, коришћен ради анализе развоја и промена у правном положају крајева који су ослобођени 1912. и 1913. године и социолошки метод, коришћен ради анализе друштвених претпоставки доношења правних аката за нове крајеве и њихове практичне примене. Правни положај крајева присаједињених Краљевини Србији после Балканских ратова представља важну правноисторијску тему у оквиру коначног уобличавања српске државе на почетку 20. века.sr
dc.descriptionThe topic of this paper is an extensive analysis of the relationship of, then existing, the Kingdom of Serbia towards its new areas which were liberated from the Ottoman rule after the Balkan Wars. Such relationship has been analysed on the basis of the forms of legal administration of these areas, i.e., on the level of normative acts from that period, including new acts which the Kingdom issued for these areas, as well as the acts which had already existed and whose validity was only expanded. The goal of this paper is an introduction to the legislative state acts of the Kingdom of Serbia at the beginning of the 20th century and their practical application in the new areas in 1912 and 1913. Their application was done after the change in the statehood status of these areas, due to the fact that the earlier Turkish administration was replaced with the Serbian one. That would, in fact, represent a scientific explanation of the legal status of these new areas which were seized by Serbia after the Balkan Wars. In spite of the time distance of exactly one hundred years, the processing of the available literature has shown that the science of Serbian legal history lacks a complex analysis of the legal status of these areas. The applied methods are: a dogmatic method, used in the section which deals with the content of the legal regulations which were issued primarily for the new areas, as a basic mechanism for the interpretation of the legal norms; a historical method, used for the analysis of the development and the changes in the legal status of the areas which were liberated in 1912 and 1913 and a sociological method, used for the analysis of the social presumptions in the issuing process of the legal acts for the new areas and their practical application. The legal status of the areas annexed to the Kingdom of Serbia after the Balkan Wars represents an important topic in legal history in view of the final shaping of the Serbian state at the beginning of the 20th century.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectОсманско царствоsr
dc.subjectthe Ottoman Empireen
dc.subjectOld Serbiaen
dc.subjectMacedoniaen
dc.subjectthe Kingdom of Serbiaen
dc.subjectthe Eastern Questionen
dc.subjectthe Balkan Warsen
dc.subjectnew areasen
dc.subjectlegal administrationen
dc.subjectthe First World War.en
dc.subjectСтара Србијаsr
dc.subjectМакедонијаsr
dc.subjectКраљевина Србијаsr
dc.subjectИсточно питањеsr
dc.subjectБалкански ратовиsr
dc.subjectнови крајевиsr
dc.subjectправно уређењеsr
dc.subjectПрви светски рат.sr
dc.titleПравни положај крајева присаједињених Србији после Балканских ратова 1912-1913sr
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМирковић, Зоран; Николић, Драган; Ракић, Бранко; Вучковић, Владимир Д.; Pravni položaj krajeva prisajedinjenih Srbiji posle Balkanskih ratova 1912-1913;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record