Show simple item record

Morphological, genetic and production characteristics of selected lines of honey bee (Apis mellifera carnica)

dc.contributor.advisorMladenović, Mića
dc.contributor.otherStanisavljević, Ljubiša
dc.contributor.otherĐedović, Radica
dc.contributor.otherHatjina, Fani
dc.contributor.otherBuga, Marija
dc.creatorRašić, Slađan B.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:09:04Z
dc.date.available2016-01-05T12:09:04Z
dc.date.issued2014-02-01
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=838
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7194/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44814351
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2557
dc.descriptionCilj ovog istraživanja je utvrĎivanje postojanja morfoloških, proizvodnih i genetskih razlika izmeĎu četiri geografski udaljenih selekcionisanih linija medonosne pčele iz Srbije (iz Vršca i Vranja) i Crne Gore (iz Bijelog Polja i Sutomora). TakoĎe ispitivane su proizvodne osobine odabranih linija: broj pčela, površinu legla, meda i polena, produktivnost i higijensko ponašanje pčelinjih društava u periodu trajanja dve pune pčelarske sezone. Ispitivani su i osnovni morfometrijski parametri na telu medonosne pčele i zajedno sa geometrijskom morfometrijom krila pčela determinisane su razlike izmeĎu ispitivanih linija. UtvrĎene su i mere za promere spermateka i broj ovariola ispitivanih matica. Na kraju su karakterisane razlike i sličnosti izmeĎu ispitivanih linija uz pomoć alozimske i DNK analize. Na osnovu analize dobijenih rezultata proizvodnih osobina uz pomoć ANOVE i I-distance izvršeno je rangiranje ispitivanih linija. Najbolje proizvodne rezultate je pokazala linija iz Vršca. U pogledu higijenskog ponašanja najbolje osobine otkrivanja i čišćenja ubijenih larvi je pokazala linija iz Vranja. Pri analiziranju rezultata klasične morfometrije najviše razlika meĎu ispitivaim linijama na svim nivoima statističke značajnosti je utvrĎeno prilikom analiziranja širine bazitarsusa, dužine i širine zadnjeg krila, dok su pri kanonijskoj diskriminantnoj analizi najvećoj interlinijskoj determinaciji doprineli sledeći karakteri: kubitalni indeks, širina zadnjeg krila, dužina femura i širina bazitarzusa. IzmeĎu ispitanih pojedinačnih uzoraka krila je otkrivena niska unutar populacijska varijabilnost. Pri analizi rezultata geometrijske morfometrije je dobijeno mnogo veće razdvajanje i bolji rezultati diskriminantne analize na nivou pčelinjeg društva u poreĎenju sa istom analizom na nivou pojedinačnih uzoraka krila. UporeĎivanjem izmerenih dimenzija za prečnik spermateke se uočava da je najveći prosečni promer bio kod matica iz linije iz Vršca (1,338 mm), a najmanji kod linije iz Vranja (1,213 mm). Najveći prosečan broj ovariola je utvrĎen kod linije iz Sutomora, a najmanji kod linije iz Vranja. Na osnovu dobijenih podataka izoenzimskom analizom, klaster analizom je projektovan UPGMA dendrogram gde se jasno vidi izdvajanje linije iz Bijelog Polja...sr
dc.descriptionThe objective of this research is determining the existence of morphological, productive and genetic differences between four geographically distant honeybee selection lines from Serbia (From Vršac and Vranje) and Montenegro (from Bijelo Polje I Sutomore). The productive characteristics of selected lines were also examined: number of bees, brood, honey and pollen surface, productivity and hygienic behavior of honey bee colonies during the period of two full beekeeping seasons. The main morphometric parameters of the honeybee body were also examined together with geometric morphometrics of the bee wing which helped determine the differences between the tested lines. The measures for the spermathecae diameter and number of ovarioles of the tested queens have also been identified. In the end, differences and similarities were characterized between the tested lines using allozyme and DNA analysis. Based on the analysis of the results of productive characteristics, the tested lines were ranked using ANOVA and the I-distance. The best production results were showed by Vrsac lines. In terms of hygienic behavior, the best features of detecting and cleaning of the dead larvae were showed by Vranje lines. When analyzing the results of classical morphometrics, the maximum difference between the examined lines at all levels of statistical significance was found when analyzing basitarsus width, the length and width of the rear wing, while in the canonical discriminant analysis the greatest determination between the lines was contributed by the following characters: cubital index, the width of the rear wing, the length of the femur and basitarsus width. Among the tested individual wing samples, a low variability within the population was detected. Analyzing the results obtained by geometric morphometrics resulted in a much bigger separation and better results of discriminant analysis on bee colony level compared with the same analysis for individual wing samples. Comparing the measured dimensions of the spermatheca diameter shows that the queens from Vrsac line had the highest average diameter (1.338 mm) and the Vranje line had the smallest one (1.213 mm). The highest average number of ovarioles was detected in Sutomore lines, and the smallest in the Vranje line...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46009/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectlinijasr
dc.subjectlineen
dc.subjectmaticasr
dc.subjectprozvodne osobinesr
dc.subjectmorfometrijasr
dc.subjectgenomsr
dc.subjectvarijabilnostsr
dc.subjectqueenen
dc.subjectproductive characteristicsen
dc.subjectmorphometricen
dc.subjectgenomeen
dc.subjectvariabilityen
dc.titleMorfološke, genetske i proizvodne karakteristike selekcionisanih linija medonosne pčele (Apis mellifera carnica)sr
dc.titleMorphological, genetic and production characteristics of selected lines of honey bee (Apis mellifera carnica)en
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractМладеновић, Мића; Станисављевић, Љубиша; Ђедовић, Радица; Буга, Марија; Хатјина, Фани; Рашић, Слађан Б.; Морфолошке, генетске и производне карактеристике селекционисаних линија медоносне пчеле (Aпис меллифера царница); Морфолошке, генетске и производне карактеристике селекционисаних линија медоносне пчеле (Aпис меллифера царница);


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record