Now showing items 22-41 of 42

  Title
  Optimizacija i modelovanje kinetike ekstrakcije rezinoida i mineralnih materija iz belog ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) [1]
  Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih jedinjenja iz ploda aronije (Aronia melanocarpa L.) [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka izolacije amigdalina i kvercetina iz biljnog materijala i njihova farmakološka aktivnost [1]
  Optimization of the technological procedure for isolation of amygdalin and quercetin from plants and their pharmacological activity [1]
  Povratno mešanje tečne faze i kinetika procesa alkoholne fermentacije u trofaznom bioreaktoru sa vibracionom mešalicom [1]
  Prerada otpadne vode iz procesa bojenja pamuka i priprema za ponovnu upotrebu [1]
  Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncokretovog ulja [1]
  Primena metoda i standarda u funkciji upravljanja rizikom ishrane dece predškolskog uzrasta [1]
  Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]
  Quicklime-catalyzed methanolysis of sunflower oil [1]
  Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima [1]
  Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) [1]
  Razvoj i primena eko-sorbenata na bazi modifikovane ligno-celulozne biomase [1]
  Sinteza derivata na bazi skroba i njihova primena u procesima skrobljenja pređe [1]
  Sinteza i karakterizacija alicina, njegovih derivata i inkluzionih kompleksa [1]
  Sinteza, karakterizacija i primena katalizatora CaO/y-AI2O3 u metanolizi suncokretovog ulja [1]
  Stabilnost hlorofila na oksidacioni stres u vodenom medijumu i u lipozomima [1]
  Synthesis of starch-based derivatives and their application in processes of yarn sizing [1]
  Uticaj procesnih parametara proizvodnje na strukturu i fizičko-mehanička svojstva teksturiranih poliamidnih pređa [1]
  Uticaj različitih tehnika ekstrakcije i destilacije na hemijski sastav etarskog ulja i ekstrakta iz biljnih vresta roda Thymus L. [1]