Now showing items 26-45 of 45

    Title
    Optimization of the technological procedure for isolation of amygdalin and quercetin from plants and their pharmacological activity [1]
    Povratno mešanje tečne faze i kinetika procesa alkoholne fermentacije u trofaznom bioreaktoru sa vibracionom mešalicom [1]
    Prerada otpadne vode iz procesa bojenja pamuka i priprema za ponovnu upotrebu [1]
    Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncokretovog ulja [1]
    Primena metoda i standarda u funkciji upravljanja rizikom ishrane dece predškolskog uzrasta [1]
    Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]
    Quicklime-catalyzed methanolysis of sunflower oil [1]
    Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima [1]
    Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) [1]
    Razvoj i karakterizacija naprednih farmaceutskih sistema sa sulfanilamidom [1]
    Razvoj i primena eko-sorbenata na bazi modifikovane ligno-celulozne biomase [1]
    Sinteza derivata na bazi skroba i njihova primena u procesima skrobljenja pređe [1]
    Sinteza i karakterizacija alicina, njegovih derivata i inkluzionih kompleksa [1]
    Sinteza, karakterizacija i primena hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida i anjonskih komonomera za uklanjanje hroma, mangana i olova iz vodenih rastvora [1]
    Sinteza, karakterizacija i primena katalizatora CaO/y-AI2O3 u metanolizi suncokretovog ulja [1]
    Stabilnost hlorofila na oksidacioni stres u vodenom medijumu i u lipozomima [1]
    Synthesis of starch-based derivatives and their application in processes of yarn sizing [1]
    Uticaj procesnih parametara proizvodnje na strukturu i fizičko-mehanička svojstva teksturiranih poliamidnih pređa [1]
    Uticaj različitih tehnika ekstrakcije i destilacije na hemijski sastav etarskog ulja i ekstrakta iz biljnih vresta roda Thymus L. [1]
    Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis [1]