Now showing items 17-36 of 45

  Title
  Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine [1]
  Kinetika bazno-katalizovane metanolize suncokretovog ulja na niskim temperaturama [1]
  Kinetika mikrotalasne ekstrakcije i karakterizacija bioaktivnih komponenti iz lovor višnje (Prunus laurocerasus L.) [1]
  Metanoliza suncokretovog ulja katalizovana negašenim krečom [1]
  Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela [1]
  Optimizacija i modelovanje kinetike ekstrakcije rezinoida i mineralnih materija iz belog ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) [1]
  Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih jedinjenja iz ploda aronije (Aronia melanocarpa L.) [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka izolacije amigdalina i kvercetina iz biljnog materijala i njihova farmakološka aktivnost [1]
  Optimizacija umrežavanja izolacionog sloja srednje naponskih kablova na bazi etilen-propilen-dien polimera [1]
  Optimization of the technological procedure for isolation of amygdalin and quercetin from plants and their pharmacological activity [1]
  Povratno mešanje tečne faze i kinetika procesa alkoholne fermentacije u trofaznom bioreaktoru sa vibracionom mešalicom [1]
  Prerada otpadne vode iz procesa bojenja pamuka i priprema za ponovnu upotrebu [1]
  Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncokretovog ulja [1]
  Primena metoda i standarda u funkciji upravljanja rizikom ishrane dece predškolskog uzrasta [1]
  Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]
  Quicklime-catalyzed methanolysis of sunflower oil [1]
  Razvoj biokompleksa i nanočestica bioaktivnih metala stabilizovanih oligosaharidima [1]
  Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) [1]
  Razvoj i karakterizacija naprednih farmaceutskih sistema sa sulfanilamidom [1]
  Razvoj i primena eko-sorbenata na bazi modifikovane ligno-celulozne biomase [1]