Now showing items 12-31 of 45

  Title
  Inhibicija ksantin-oksidaze depsipeptidima i 2-amino-5-alkiliden-tiazol-4-onima [1]
  Isolation of digoxin from secondary glycoside mixture of digitalis lanata ehrh. Using different liquid-liquid extraction techniques [1]
  Istraživanje deformacionih karakteristika netkanih geotekstilnih materijala od poliestarskih i polipropilenskih vlakana [1]
  Istraživanje i razvoj termoizolacionog materijala od recikliranog otpada odevne industrije [1]
  Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće [1]
  Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine [1]
  Kinetika bazno-katalizovane metanolize suncokretovog ulja na niskim temperaturama [1]
  Kinetika mikrotalasne ekstrakcije i karakterizacija bioaktivnih komponenti iz lovor višnje (Prunus laurocerasus L.) [1]
  Metanoliza suncokretovog ulja katalizovana negašenim krečom [1]
  Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela [1]
  Optimizacija i modelovanje kinetike ekstrakcije rezinoida i mineralnih materija iz belog ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) [1]
  Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih jedinjenja iz ploda aronije (Aronia melanocarpa L.) [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka izolacije amigdalina i kvercetina iz biljnog materijala i njihova farmakološka aktivnost [1]
  Optimizacija umrežavanja izolacionog sloja srednje naponskih kablova na bazi etilen-propilen-dien polimera [1]
  Optimization of the technological procedure for isolation of amygdalin and quercetin from plants and their pharmacological activity [1]
  Povratno mešanje tečne faze i kinetika procesa alkoholne fermentacije u trofaznom bioreaktoru sa vibracionom mešalicom [1]
  Prerada otpadne vode iz procesa bojenja pamuka i priprema za ponovnu upotrebu [1]
  Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncokretovog ulja [1]
  Primena metoda i standarda u funkciji upravljanja rizikom ishrane dece predškolskog uzrasta [1]
  Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa [1]