Now showing items 65-84 of 202

  Title
  Klinički tok karcinoma jajnika u zavisnosti od patohistoloških i imunohistohemijskih karakteristika tumora [1]
  Klinički značaj intraamnijalne inflamacije kod prevremenih porođaja [1]
  Kliničko-biohemijske karakteristike nealkoholne masne bolesti jetre kao manifestacije metaboličkog sindroma [1]
  Kliničko-biohemijski pokazatelji endotelne disfunkcije i inflamacije kod pacijenata sa transplantiranim bubregom [1]
  Komparacija prognostičkih skorova u odnosu na ishod kod pacijenata sa terminalnim stadijumom hroničnog oboljenja jetre [1]
  Komparativna analiza genske varijabilnosti i nivoa cirkulišućih faktora nekroze tumora, HSP 70 i Fas/FasL u primarnom glaukomu otvorenog ugla [1]
  Komparativna analiza homeostaze kalcijuma u uslovima fiziološke i medikamentne hiperprolaktinemije : eksperimentalna studija [1]
  Komparativna analiza parametara višeredne kompjuterizovane tomografije i patohistoloških nalaza kod karcinoma pluća [1]
  Komparativna analiza primene longitudinalnog dorzalnog i lateroventralnog dartos flapa u prevenciji komplikacija operativnog rešavanja distalnih i srednjih hipospadija snodgrass tehnikom [1]
  Komparativna analiza rezultata lečenja karcinoma rektuma metodama totalne mezorektalne ekscizije i transsekcije mezorektuma [1]
  Komparativna analiza rezultata lečenja trohanternih preloma [1]
  Komparativna analiza rezultata operativnog lečenja preloma dijafize butne kosti metodom zaključavajućeg intramedularnog klina i samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću [1]
  Komparativna klinička, imunološka, citogenetska i kariometrijska analiza akutnih leukemija [1]
  Komparativno ispitivanje efikasnosti bazične, lasero i fitoterapije kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom [1]
  Korelacija mape difuznog keficijenta i difuzije sa stepenom maligniteta glijalnih tumora [1]
  Kvalitativna i semikvantitativna analiza perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici, proceni težine i lečenju koronarne bolesti [1]
  Kvalitet života i funkcijska sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom [1]
  Kvalitet života i funkcionalni oporavak bolesnika nakon rehabilitacije posle prvog moždanog udara [1]
  Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C [1]
  Kvantitativna mikromorfološka studija lobularnih karcinoma dojke različite biološke agresivnosti [1]