Now showing items 161-180 of 204

  Title
  The quality of life and functional recovery after a first-stroke rehabilitation [1]
  The regulation of iron metabolism, the level of hepcidin and transferrin receptors in hemodialysis patients [1]
  The Significance of Clinical and Biochemical Parameters for the Course, Prognosis, and Quality of Life of Patients with Systemic Lupus Erythematosus [1]
  Tvrdoća vode za piće kao faktor rizika za ishemijsku bolest srca [1]
  Učestalost i značaj hipolazije vertebralne arterije kod infarkta mozga u vertebrobazilarnom slivu [1]
  Uloga duodenogastričnog refluksa u nastanku prekanceroznih lezija želuca i antirefluksna uloga Roux-en-Y vijuge kao metode izbora u njegovoj prevenciji [1]
  Uloga hirurških procedura u prevenciji i lečenju osteoartroza kuka nastalih morfološkim promenama vrata butne kosti [1]
  Uloga i značaj alfa-lipoinske kiseline i nesteroidnoh antiinflamatornih lekova u hemoprevenciji i indukciji apoptoze ćelija karcinoma kolona i cerviksa - in vitro studija [1]
  Uloga svetlosno polimerizujućih i adhezivnih tehnika u proceni marginalne adaptacije kompozitnih smola za gleđ i dentin [1]
  Uticaj akutnih i hroničnih komplikacija na kvalitet života obolelih od šećerne bolesti [1]
  Uticaj ekstrakata lista zelenog čaja i ploda borovnice na tok akutne bubrežne insuficijencije pacova izazvane gentamicinom [1]
  Uticaj endometrioze na ishod vantelesne oplodnje [1]
  Uticaj faktora inflamacije na tok i ishod trudnoća komplikovanih preeklampsijom [1]
  Uticaj genske varijabilnosti adrenergičkih receptora i citohroma P450 oksidaze na farmakokinetiku i terapijsku efikasnost beta blokatora kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom [1]
  Uticaj genske varijabilnosti P-glikoproteina i citohroma P450 na farmokokinetiku klopidogrela kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom [1]
  Uticaj hirurške traume na koncentraciju paratiroidnog hormona i kalcijuma u pacijenata podvrgnutih totalnoj tiroidektomiji kod benignih oboljenja štitaste žlezde [1]
  Uticaj kompjuterskog trening programa i standardnih metoda na kvalitet određivanja boje zuba pri različitim izvorima svetlosti [1]
  Uticaj medikamentne terapije benigne hiperplazije prostate na seksualni život, funkciju i simptome donjeg urinarnog trakta [1]
  Uticaj polimorfizma Fokl gena za vitamin D receptor i TNFa-308 gena za faktor nekroze tumora na težinu i ishod bolesti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom [1]
  Uticaj položaja pejsmejker elektrode na funkciju leve komore kod pacijenta sa permanentnim antibradikarnim pejsingom [1]