Now showing items 121-140 of 204

  Title
  Procena faktora rizika ranog postoperativnog mortaliteta pacijenata starijeg životnog doba, podvrgnutih operacijama na gastrointestinalnom traktu [1]
  Procena spontane motoričke aktivnosti novorođenčeta i odojčeta [1]
  Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece [1]
  Procena uticaja leptina, grelina i tiroidne funkcije na tip ishranjenosti dece i adolescenata [1]
  Procena vrednosti holedohoduodeno anastamoze (HDA) u hiruškom lečenju benignih opstruktivnih oboljenja žučnih puteva [1]
  Procena zadovoljstva poslom i motivacija kao menadžerska sredstva za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova [1]
  Prognostički parametri jednogodišnjeg mortaliteta hospitaliziranih bolesnika sa srčanom insuficijencjom [1]
  Prognostički značaj biohemijskih, radioloških i kliničkih parametara za razvoj perifokalnog moždanog edema i ishod kod pacijenata sa intracerebralnom hemoragijom [1]
  Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože [1]
  Prognostički značaj sistemskog inflamatornog odgovora kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Protective effects of selenium and salicylic acid in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats [1]
  Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom [1]
  Protektivni efekti selena i salicilne kiseline kod pacova sa akutnom insuficijencijom bubrega izazvanom gentamicinom [1]
  Protektivno dejstvo modulatora oksidativnog i nitrozativnog stresa u neuroinflamaciji - eksperimentalna i klinička studija [1]
  Quality of life and functional capacity in patients with rheumatoid arthritis [1]
  Razvoj nove analitičke metode ultra brze tečne hromatografije sa tandem masenim detektorom za određivanje ambroksol hidrohlorida i njena primena [1]
  Razvojne karakteristike krvnih i limfnih sudova jetre embriona i fetusa čoveka - imunohistohemijska i morfpmetrijsko istraživanje [1]
  Refrakcioni status oka i biometrijske karakteristike prematurusa sa i bez prematurne retinopatije [1]
  Regenerativni potencijal masnog tkiva u nadoknadi defekata kostiju na eksperimentalnom modelu kalvarije kunića [1]
  Regulacija metabolizma gvožđa, nivo hepcidina i transferinskih receptora kod pacijenata na hemodijalizi [1]